Vuosi 2018

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti kuvaa päätöksentekomallin ja palkitsemis-periaatteet hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, sekä sisältää tietoa maksetuista palkoista ja palkkioista vuonna 2018. 

Palkitsemisen hallinnointi

Yhtiökokous päätti 15.3.2016 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta.

Basware Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 15.3.2018 perustaa palkitsemisvaliokunnan. Valiokunta valmistelee toimitusjohtajan nimittämistä, identifioi toimitusjohtajan seuraajakandidaatteja, keskustelee toimitusjohtajan kanssa sekä ohjeistaa johtoryhmän jäsenten nimityksissä ja seuraajavalinnoissa. Valiokunta arvioi toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimintaa, valmistelee toimitusjohtajan palkka- ja palkkioehdotukset, ohjeistaa toimitusjohtajaa johtoryhmän palkoissa ja palkkioissa sekä valmistelee asioita, jotka koskevat yhtiön palkkiojärjestelmiä ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä, muun muassa osake- ja optiopohjaisten ja muiden kannustinjärjestelmien suunnittelua.

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot. 15.3.2018 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

  • hallituksen ja valiokuntien jäsenille 31 350 euroa vuodessa
  • hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 480 euroa vuodessa
  • hallituksen puheenjohtajalle 62 700 vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 855 euroa kokoukselta sekä hallituksen ja sen valiokuntien jäsenille 570 euroa kokoukselta. Jos hallituksen tai valiokunnan jäsenen on hallituksen tai valiokunnan kokoukseen päästäkseen matkustettava maasta toiseen ja matka-aika on yli 6 mutta alle 12 tuntia, kyseiselle jäsenelle maksetaan ylimääräinen 1 000 euron palkkio kokoukselta. Jos hallituksen tai valiokunnan jäsenen on kokoukseen päästäkseen matkustettava mantereelta toiselle ja matka-aika on yli 12 tuntia, kyseiselle jäsenelle maksetaan ylimääräinen 3 000 euron palkkio kokoukselta. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille, joiden osakeomistus on alle 5 000 Basware Oyj:n osaketta, hankitaan 40 prosentilla vuosipalkkion brutto-osuudesta Basware Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeiden hankinta tehdään mahdollisimman pian yhtiökokouksen päätöksen jälkeen. Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen liittyy kahden (2) vuoden myynti- ja siirtorajoitus hallitusjäsenyyden aikana. Jäsenyyden päättyessä rajoitus päättyy. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa. Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan

  • irtisanomisaika ja ‑palkka ovat yhtiön irtisanoessa 3 kuukautta, jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen
  • irtisanomisaika ja ‑palkka ovat henkilön itse irtisanoutuessa 3 kuukautta, eikä erillistä korvausta makseta
  • kilpailukiellon pituus on 12 kuukautta työsuhteen päättymisestä yhtiön irtisanoessa
  • kilpailukiellon pituus on 24 kuukautta työsuhteen päättymisestä henkilön itse irtisanoutuessa
  • eläkeikä ja ‑etuudet ovat TyEL:n mukaiset.

Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkio määräytyy yhtiön strategian mukaisten kasvuun ja kannattavuuteen liittyvien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa kannustinjärjestelmän suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy kulloinkin maksettavan palkkion.

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläisen palkka ajalta 1.1.–31.12.2018 etuineen oli 360 684 euroa (374 777 euroa ajalta 1.1.–31.12.2017). Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 347 700 euroa (359 217 euroa ajalta 1.1.–31.12.2017) ja luontoisetujen osuus 12 984 euroa (15 560 euroa ajalta 1.1.–31.12.2017). Tykkyläiselle maksettiin 125 544 euron bonus vuonna 2018 (0 euroa ajalta 1.1.–31.12.2017).

Vuonna 2018 Tykkyläiselle ei siirretty osakkeita kannustinjärjestelmien perusteella. (Vuoden 2017 aikana Tykkyläiselle annettiin kannustinjärjestelmien perusteella 1 500 osaketta. Näistä 750 kappaletta siirrettiin Tykkyläiselle osakkeina, maksupäivien keskihintojen mukaan arvoltaan 25 524 euroa, ja rahana maksettiin 25 524 euroa, jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus.) Vesa Tykkyläisen suoriteperusteinen eläkemeno oli 92 584 euroa (81 670 euroa ajalta 1.1.–31.12.2017). Toimitusjohtajan eläkejärjestely on työeläkelainsäädännön mukainen.

Johtoryhmän palkitseminen

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tulospalkkio on korkeintaan 50 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Tulospalkkio määräytyy yhtiön strategian mukaista kasvua ja kannattavuutta tukevien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa kannustinjärjestelmän suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy kulloinkin maksettavan palkkion.

Johtoryhmän, pois lukien toimitusjohtaja, kokonaispalkitseminen ajalta 1.1.–31.12.2018 oli yhteensä 1 746 278 euroa (1 573 993 euroa vuonna 2017). Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli yhteensä 1 683 489 euroa (1 535 001 euroa vuonna 2017) ja luontoisetujen osuus 62 789 euroa (38 992 euroa vuonna 2017). Tämän lisäksi maksettiin 546 031 euroa (44 275 euroa vuonna 2017) tulospalkkioina ja 531 609 euroa (403 520 euroa vuonna 2017) pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukaisesti.

Johtoryhmän palkitseminen 2018

 PeruspalkkaLuontoisedut Tulospalkkio
OsakepalkkioYhteensä
Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen347 70012 984125 544 0 486 228
Muut johtoryhmän jäsenet1 683 48962 789546 031 531 609 2 823 917
Yhteensä2 031 18975 773671 574 531 6093 310 145

Kannustinjärjestelmät

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää vuosittain yhtiön hallitus. Johtoryhmän osalta ylimmän johdon palkitsemisen osana oleva lyhyen aikavälin tulospalkkio on korkeintaan 50 prosenttia vuosittaisesta peruspalkasta. Toimitusjohtajan sopimuksessa tulospalkkion prosenttiosuutta ei ole rajoitettu. Tulospalkkio määräytyy yhtiön strategian mukaista kasvua ja kannattavuutta tukevien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallitus seuraa kannustinjärjestelmän suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista sekä hyväksyy maksettavan palkkion. Vuosittaisen tulospalkkion lisäksi ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitseminen muodostuu osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä hallituksen päätösten mukaisesti.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Basware Oyj:n hallitus päätti 17.7.2018 uudesta konsernin avainhenkilöille suunnatusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2018–2020.

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellyttää, että palkkiojärjestelmän piiriin kuuluva työntekijä hankkii Baswaren osakkeita. Työntekijä saa palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Palkkiona annettavien osakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijän työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä ja että osakeomistusvelvoitteen alaiset osakkeet ovat edelleen työntekijän hallussa palkkion maksuhetkellä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 77 714 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella konsernin avainhenkilöille muodostuu yhteensä noin 116 571 osakkeen omistus henkilökohtaisten osakehankintojen ja tulevien ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä saatavien osakeomistusten kautta.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Basware Oyj:n hallitus päätti 1.3.2017 Baswaren johtoryhmän jäsenille suunnatusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2017–2019.

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellyttää, että Baswaren johtoryhmän jäsen hankkii Baswaren osakkeita. Johtoryhmän jäsen saa palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Palkkiona annettavien osakkeiden saaminen edellyttää, että johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä ja että osakeomistusvelvoitteen alaiset osakkeet ovat edelleen johtoryhmän jäsenen hallussa palkkion maksuhetkellä.

Hallitus päätti, että ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmälle maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 75 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Baswaren johtoryhmän jäsenet hankkivat tai allokoivat järjestelmään sen alussa yhteensä 35 017 Basware Oyj:n osaketta. Järjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot vastaavat siten yhteensä enintään 70 034 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Basware Oyj:n hallitus päätti 1.3.2017 avainhenkilöille suunnatusta suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2017–2019.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2018 perustuu konsernin vuosien 2017–2018 keskeisiin suorituskyvyn mittareihin. Vuoden 2018 aikana johto muutti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2017-2018 tavoitteita siten, että vuoden 2017 osalta osakkeen kokonaistuoton (TSR) tavoitetta alennettiin, ja vuoden 2018 osalta TSR tavoite poistettiin ja Cloud-liikevaihdon kehitys korvattiin tilauskertymällä. TSR tavoite on markkinaehtoinentavoite ja yllä kuvatut muutokset johtivat käyvän arvon lisäykseen. 

Ansaintajakson 2017–2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 156 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2019 perustuu konsernin vuoden 2018 keskeisiin suorituskyvyn mittareihin. Ansaintajakson 2018–2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 156 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 75 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Kesäkuussa 2018 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa, joka liittyi vuosien 2017–2019 suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2017–2018 palkkioiden maksamiseen, siirrettiin 2 128 osaketta.

Vuoden 2018 lopussa suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului 50 henkilöä ansaintajaksolla 2017–2018 ja 70 henkilöä ansaintajaksolla 2018–2019.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017

Basware Oyj:n hallitus päätti 1.3.2017 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä vuodelle 2017. Järjestelmä on suunnattu valituille Baswaren avainhenkilöille. Palkkion saaminen edellyttää, että työntekijän työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan 1–3 vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot vastaavat yhteensä enintään 20 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Vuoden 2017 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului vuoden 2017 lopussa kuusi Baswaren avainhenkilöä. Järjestelmän perusteella toukokuussa 2018 maksetut palkkiot vastaavat yhteensä 5 750 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2018

Basware Oyj:n hallitus päätti 23.3.2015 Baswaren ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2015–2018. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä oli suunnattu valituille Baswaren avainhenkilöille, ja järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot vastasivat yhteensä enintään 11 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa. Osakepalkkion lisäksi järjestelmän jäsenille maksettiin rahaosuus palkkiosta koituvien verojen kattamiseksi.

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellytti, että järjestelmän piiriin kuulunut työntekijä hankki Basware Oyj:n osakkeita järjestelmän alussa. Järjestelmän piiriin kuulunut työntekijä voi saada palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Palkkiona annettavien osakkeiden saaminen edellytti, että työntekijän työ- tai toimisuhde oli voimassa palkkion maksuhetkellä ja että osakeomistusvelvoitteen alaiset osakkeet olivat edelleen työntekijän hallussa palkkion maksuhetkellä.

Vuosien 2015–2018 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului vuonna 2017 neljä Baswaren avainhenkilöä. Järjestelmän perusteella maksetut palkkiot vastasivat yhteensä 5 148 Basware Oyj:n osakkeen arvoa. Järjestelmä päättyi tammikuussa 2018.

Seuraava: Tilinpäätös ›

Powered by Socool CMS.