Emoyhtiön tase (FAS)

 Tuhatta euroa

Liitetieto31.12.201831.12.2017
VASTAAVAA   
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet1036 73139 470
Aineelliset hyödykkeet11268431
Sijoitukset12118 272123 133
Pitkäaikaiset saamiset*131 3651 709
Pysyvät vastaavat yhteensä 156 637164 743
   
Vaihtuvat vastaavat   
Lyhytaikaiset saamiset*1430 14329 421
Rahat ja pankkisaamiset 27 73014 266
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 57 87343 687
   
VASTAAVAA YHTEENSÄ 214 510208 430

 

 Tuhatta euroa

Liitetieto31.12.201831.12.2017
VASTATTAVAA   
Oma pääoma   
Osakepääoma 3 5283 528
Ylikurssirahasto 1 1181 118
Käyvän arvon rahasto 2400
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 111 886112 089
Kertyneet voittovarat  -10 8404 426
Tilikauden tulos 1 460-15 469
Oma pääoma yhteensä15107 392105 692
   
Pakolliset varaukset16106201
   
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen vieras pääoma1740 48548 156
Lyhytaikainen vieras pääoma1866 52654 380
Vieras pääoma yhteensä 107 012102 537
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 214 510208 430

*Tilikaudella 2018 Basware Oy yhtenäisti myynnin tuloutusperiaatteita yhteensopiviksi konsernin kanssa huomioiden Suomen kirjanpitosäännökset. Tuloutusperiaatteiden muutoksista johtuen 2018 ja 2017 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tuloutusperiaatteiden muutosten vaikutukset liikevaihtoon ja taseen lukuihin käsitellään liitetiedossa 2 ja vaikutukset omaan pääomaan liitetiedossa 15.

Powered by Socool CMS.