Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Basware Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti.

Helmikuussa 2018 Basware Oyj myi talousohjauksen ja maksuliikenteen liiketoiminnot ja yhtenäisti tuloutusperiaatteita yhteensopiviksi konsernin kanssa huomioiden Suomen kirjanpitosäännökset. Tilikauden 2018 aikana tapahtuneista muutoksista johtuen tilikauden tiedot eivät olet keskenään vertailukelpoisia.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä yhtiössä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan vastaaville tuloslaskelmatileille liikevoiton yläpuolelle ja rahoituserien kurssierot kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Myynnin tuloutus

Emoyhtiö soveltaa konsernin kanssa samoja myynnin tuloutusperiaatteita. Konsernin tuloutusperiaatteet esitetään liitetiedossa 2.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitot ja vuokratuotot.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Uuden teknologian käyttöönottoon tai uuden tuotesukupolven kehitykseen liittyvät menot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina taloudellisena 3 – 5 vuoden vaikutusaikana. Taloudellista vaikutusaikaa määriteltäessä huomioidaan teknologian vanhentuminen sekä tuotteiden tyypillinen elinkaari. Poistot aloitetaan, kun tuote on kaupallisesti hyödynnettävissä. Olemassa olevien tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. Tuotekehitykseen saadut avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti niille kausille, joilla vastaavat menot on kirjattu kuluiksi.

Eläkevelvoitteet

Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi kertymisvuonna.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Aineettoman käyttöomaisuushyödykkeen hankintaan liittyvät julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta ja kirjataan tuloslaskelmaan pienentämään hyödykkeestä kirjattavia poistoja. Aineettomien hyödykkeiden odotetut taloudelliset vaikutusajat ovat 3 – 10 vuotta.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Taloudelliset pitoajat aineellisille hyödykkeille ovat 3 - 5 vuotta.

Sijoitukset

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoituksissa olevat tytäryhtiöosakkeet sekä muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon.

Rahoitusvälineet

Rahoitusvälineet on arvostettu käypään arvoon KPL 5:2a §:n mukaisesti. Suojauslaskennan laadintaperiaatteet on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 18 ja 22.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisempaan tapahtumaan perustuva lakisääteinen tai muuten velvoittava sitoumus, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköinen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa.

Leasingvuokrat 

Leasingvuokrat kirjataan kuluksi vuokra-ajan kuluessa.

Tuloverot

Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti. Tuloveroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tuloverot sekä aikaisemmilta tilikausilta maksetut tai palautetut verot. Laskennallisia veroja ei kirjata emoyhtiön tuloslaskelmaan ja taseeseen

 

 

2. Liikevaihto

Liikevaihto tuottotyypeittäin

Alla on luokiteltu liikevaihto tyypeittäin. Liikevaihtotyypit eivät ole suoraan vertailukelpoisia koko konsernin liikevaihdon kanssa, koska emoyhtiön liikevaihto sisältää myös konsernin sisäistä liikevaihtoa.

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Cloud-tuotot  
SaaS24 69020 510
Transaktiopalvelut24 76722 715
Muut cloud-tuotot125430
Cloud-tuotot yhteensä49 58343 656
Ei-pilvipohjaiset tuotot  
Ylläpito17 17026 374
Lisenssimyynti1 4812 605
Konsultointipalvelut6 59510 341
Muut ei-pilvipohjaiset tuotot45-67
Ei-pilvipohjaiset tuotot yhteensä25 29139 253
Yhteensä74 87482 909

 

Liikevaihdon jakauma maantieteellisesti

Tuhatta euroa

1.1-31.12.20181.1-31.12.2017
Kotimaat37 90347 604
Ulkomaat36 97135 305
Yhteensä74 87482 909

 

 

 

3. Liiketoiminnan muut tuotot

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Myyntivoitot30 3010
Muut1 5500
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä31 8510

Emoyhtiö kirjasi talousohjauksen (FPS) ja maksuliikenteen (Banking) liiketoimintojen myynnistä yhteensä 30,3 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.

Muut tuotot 1,5 miljoonaa euroa koostuvat liiketoimintakauppaan liittyvistä muista tuotoista.

 

 

4. Materiaalit ja palvelut

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Ostot tilikauden aikana-12 007-10 661
Ulkopuolisilta ostetut palvelut-1 104-2 101
Yhteensä-13 111-12 762

 

 

 

5. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

Henkilöstökulut

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan palkat-720-634
Palkat muu henkilökunta-23 943-26 923
Eläkekulut-4 023-4 498
Muut henkilöstökulut-954-1 453
Yhteensä-29 640-33 508

Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöittäin eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5. 

Henkilöstön määrä

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tilikauden aikana keskimäärin392449
Tilikauden lopussa374439

 

 

 

6. Poistot ja arvonalentumiset

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Aineettomat hyödykkeet-7 715-6 858
Aineelliset hyödykkeet-184-280
Yhteensä-7 898-7 139

 

 

 

7. Liiketoiminnan muut kulut

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Vuokrat-1 286-1 563
Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut-448-570
Matkustus-1 177-1 010
Markkinointi-3 765-3 597
Tietoliikenne ja puhelin-1 109-1 102
Tilintarkastus-165-367
Muut kulut-40 576-35 118
Yhteensä-48 526-43 328
  
Tilintarkastus-165-160
Veroneuvonta00
Muut palvelut0-207
Tilintarkastusmenot yhteensä-165-367

 

 

 

8. Rahoitustuotot ja -kulut

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Muut korko- ja rahoitustuotot  
Saman konsernin yrityksiltä1 3661 648
Muilta129170
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä1 4941 818
  
Korkokulut ja muut rahoituskulut  
Saman konsernin yrityksille-587-2 202
Muille-2 002-1 071
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista-4 9940
Muut korko- ja rahoituskulut yhteensä-7 583-3 273
  
Yhteensä-6 089-1 455

 

 

 

9. Välittömät verot

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta0-187
Yhteensä0-187

Basware Oyj:n kertyneistä tappioista syntynyttä laskennallista verosaamista, 2,7 miljoonaa euroa, ei ole kirjattu taseeseen.

 

 

10. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2018

Tuhatta euroa

KehittämismenotAineettomat oikeudet Liikearvo/fuusiotappioMuut pitkävaikutteiset menotKeskeneräiset kehityshankkeetYhteensä
Hankintameno 1.147 75516 63517 6256412 35894 436
Lisäykset392813--8 6269 831
Vähennykset-4 507-11---1 675-6 193
Siirrot erien välillä6 413----6 4130
Hankintameno 31.1250 05317 43717 6256412 89598 074
      
Kertyneet poistot 1.1
-26 232-11 067-17 625-43,020-54 967
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot1 335----1 335
Tilikauden poisto-5 611-2 095--5--7 711
Kertyneet poistot 31.12-30 508-13 162-17 625-480-61 343
      
Kirjanpitoarvo 31.12.19 5454 27501612 89536 731

 

Aineettomat hyödykkeet 2017

Tuhatta euroa

KehittämismenotAineettomat oikeudet Liikearvo/fuusiotappioMuut pitkävaikutteiset menotKeskeneräiset kehityshankkeetYhteensä
Hankintameno 1.128 54114 57417 6256422 29783 100
Lisäykset2 0052 103--7 33811 446
Vähennykset-110-----110
Siirrot erien välillä17 319-42---17 2770
Hankintameno 31.1247 75516 63517 6256412 35894 436
      
      
Kertyneet poistot 1.1
-21 551-8 905-17 625-380-48 119
Tilikauden poisto-4 681-2 162--5--6 848
Kertyneet poistot 31.12-26 232-11 067-17 625-430-54 967
      
Kirjanpitoarvo 31.12.
21 5235 56802112 35839 469

 

 

 

11. Aineelliset hyödykkeet 2018

Tuhatta euroa

Koneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeetYhteensä
Hankintameno 1.16 2341336 367
Lisäykset321345
Vähennykset-71--71
Hankintameno 31.126 1961456 341
   
Kertyneet poistot 1.1-5 9360-5 936
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot46-46
Tilikauden poisto-184--184
Kertyneet poistot 31.12-6 0730-6 073
   
Kirjanpitoarvo 31.12.123145268

 

Aineelliset hyödykkeet 2017

Tuhatta euroa

Koneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeetYhteensä
Hankintameno 1.16 1651336 298
Lisäykset6969
Hankintameno 31.126 2341336 367
   
Kertyneet poistot 1.1-5 6560-5 656
Tilikauden poisto-280-280
Kertyneet poistot 31.12-5 9360-5 936
   
Kirjanpitoarvo 31.12.298133431

 

 

 

12. Sijoitukset

Tuhatta euroa

20182017
Osuudet saman konsernin yrityksissä  
Hankintameno 1.1.98 07597 621
Lisäykset-453
Vähennykset--
Hankintameno 31.12.98 07598 075
  
Tasearvo 31.1298 07598 075
  
Muut osakkeet ja osuudet  
Hankintameno 1.1.3838
Hankintameno 31.12.3838
  
Osuudet yhteisyrityksessä   
Hankintameno 1.1.4 9944 994
Lisäykset-4 994-
Hankintameno 31.12.04 994
  
Pitkäaikaiset lainasaamiset konserniyrityksiltä  
Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä20 16020 026
  
Yhteensä118 272123 133

* Yhtiön pysyvien vastaavien sijoituksissa olleisiin yhteisyritys Clear Funding Ltd:n osakkeisiin tehtiin tilikauden aikana 4.9 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus.

Tytäryhtiöosakkeet

KotipaikkaMaaEmon omistusosuus, %
Basware International OyEspooSuomi100
Basware GmbHDüsseldorfSaksa100
Basware UK Ltd.StaffordshireIso-Britannia100
Basware ABTukholmaRuotsi100
Basware B.V.AmsterdamAlankomaat100
Basware A/SHerlevTanska100
Basware, Inc.DelawareYhdysvallat100
Basware SASPariisiRanska100
Basware ASOsloNorja100
Basware Pty LtdChatswoodAustraalia100
Basware India Private LimitedIasiIntia99
Basware Belgium NVChandigarhBelgia99
Basware SRLAalstRomania100
Basware Holdings Ltd.LontooIso-Britannia100
Basware Shared Services Ltd.LontooIso-Britannia100
Basware Supplier Solutions Ltd.LontooIso-Britannia100
Procserve Solutions Ltd.LontooIso-Britannia100
Procserve Services Ltd.LontooIso-Britannia100

Sivuliikkeet

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Intiassa, Chandigarhissa (rek. nro F03347) ja Venäjällä, Moskovassa (rek. nro 16926.1).                         

Basware UK yhtiöt Basware Holdings Ltd.  ja sen alakonsernit sekä Basware Shared Services Ltd ovat hakeneet vapautusta paikallisten tilinpäätösten tilintarkastuksesta paikallisen lainsäädännön perusteella (Companies Act 2006, Section 479A).                               

Basware GmbH on hakenut vapautusta paikallisen tilinpäätöksen tilintarkastuksesta paikallisen lainsäädännön perusteella (§ 264 III HGB).                             

 

 

13. Pitkäaikaiset saamiset

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Vuokravakuudet401423
Jaksotetut henkilöstökulut9641 287
Yhteensä1 3651 710

 

 

 

14. Lyhytaikaiset saamiset

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Myyntisaamiset61 5897 546
  
Saamiset saman konsernin yrityksiltä  
Myyntisaamiset6 3785 802
Korkosaamiset150153
Lainasaamiset6 8178 833
Muut saamiset5 5263 206
Yhteensä18 87117 994
  
Siirtosaamiset4 4813 707
Muut saamiset632174
Yhteensä5 1133 881
  
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä30 14329 421
  
Siirtosaamiset  
Jaksotetut henkilöstökulut552344
Muut siirtosaamiset3 9293 363
Yhteensä4 4813 707

 

 

 

15. Oma pääoma

Tuhatta euroa

20182017
Osakepääoma 1.1.3 5283 528
Osakepääoma 31.12.3 5283 528
  
Ylikurssirahasto 1.1.1 1181 118
Ylikurssirahasto 31.12.1 1181 118
  
Käyvän arvon rahasto 1.100
Lisäykset2400
Käyvän arvon rahasto rahasto 31.122400
  
Sidottu oma pääoma 31.12.4 8874 647
  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.112 089112 291
Omien osakkeiden vähennys-204-202
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.111 885112 089
  
Voittovarat 1.1.-11 0435 762
Omien osakkeiden vähennys204202
Tilikauden tulos1 460-15 469
Voittovarat 31.12.-9 379-9 505
Laadintaperiaatteiden muutos *0-1 538
Voittovarat 31.12 muutettu-9 379-11 043
Vapaa oma pääoma 31.12.102 506101 046
  
Oma pääoma 31.12.107 392105 693
  
Laskelma jakokelpoisista varoista  
Tilikauden tulos1 460-15 469
Voittovarat-10 8405 964
Muut jakokelpoiset varat111 885112 089
Laadintaperiaatteiden muutos*0-1 538
Aktivoidut kehittämismenot**-32 440-33 881
Jakokelpoiset varat 31.1270 06567 165

* Tilikaudella 2018 Basware Oy yhtenäisti myynnin tuloutusperiaatteita konsernin kanssa huomoiden Suomen kirjanpitosäännökset ja muutti luottotappiovarauksen laskentaperiaatetta. Tuloutusperiaatteiden muutosten vaikutus omaan pääomaan on -1 540 tuhatta euroa ja luottotappiovarauksen muutoksen vaikutus +2 tuhatta euroa.

** Kirjanpitolain 5:8§ mukaan taseeseen aktivoidut kehittämismenot tulee vähentää jakokelpoisista varoista.                         

 

 

16. Varaukset

Tuhatta euroa

20182017
Kirjanpitoarvo 1.1.2011 199
Lisäykset4690
Vähennykset-564-998
Kirjanpitoarvo 31.12.106201

Uudelleenjärjestelyvaraus on eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 21.

 

 

17. Pitkäaikainen vieras pääoma

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Lainat rahoituslaitoksilta40 11747 286
Myynnin jaksotukset191694
Velat saman konsernin yrityksille177177
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä40 48548 157

 

 

 

18. Lyhytaikainen vieras pääoma

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Ostovelat5 4555 643
  
Velat saman konsernin yrityksille  
Ostovelat1 072450
Muut velat31 84232 947
Yhteensä32 91433 397
  
Lainat rahoituslaitoksilta17 1011 996
Muut velat1 2361 980
Siirtovelat9 82011 364
Yhteensä28 15715 340
  
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä66 52654 380
  
Siirtovelat  
Jaksotetut henkilöstökulut6 3968 452
Myynnin jaksotukset1 6981 529
Muut lyhytaikaiset siirtovelat1 7261 383
Yhteensä9 82011 364

 

 

 

19. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Omasta puolesta annetut vakuudet  
Yrityskiinnitys01 200
Takaukset367202
  
Tytäryritysten puolesta annetut vakuudet  
Takaukset327100
  
Muut omat vastuut  
Leasingvastuut  
Alle vuoden kuluessa erääntyvät240182
Myöhempinä vuosina erääntyvät340229
Yhteensä581411
  
Muut vuokravastuut  
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut4 3153 567
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut6 4586 705
Yli 5 vuoden päästä erääntyvät vuokravastuut2 8000
Yhteensä13 57310 272
  
Muut omat vastuut yhteensä14 15410 683
  
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä14 84812 185

Arvonlisävero sisältyy ainoastaan autoleasing-vastuisiin. Muut vastuut ovat arvonlisäverottomia. Vuokrasopimukset ovat tavanmukaisia vuokrasopimuksia. Leasingsopimukset ovat tavanmukaisia leasingsopimuksia eikä niihin liity takaisinlunastusehtoja. Konserni ei ole antanut ulkopuolisten puolesta pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.

Powered by Socool CMS.