1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Basware Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain (FAS) mukaisesti.

Helmikuussa 2018 Basware Oyj myi talousohjauksen ja maksuliikenteen liiketoiminnot ja yhtenäisti tuloutusperiaatteita yhteensopiviksi konsernin kanssa huomioiden Suomen kirjanpitosäännökset. Tilikauden 2018 aikana tapahtuneista muutoksista johtuen tilikauden tiedot eivät olet keskenään vertailukelpoisia.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä yhtiössä avoimena olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan vastaaville tuloslaskelmatileille liikevoiton yläpuolelle ja rahoituserien kurssierot kirjataan nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Myynnin tuloutus

Emoyhtiö soveltaa konsernin kanssa samoja myynnin tuloutusperiaatteita. Konsernin tuloutusperiaatteet esitetään liitetiedossa 2.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan käyttöomaisuuden myyntivoitot ja vuokratuotot.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Uuden teknologian käyttöönottoon tai uuden tuotesukupolven kehitykseen liittyvät menot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina taloudellisena 3 – 5 vuoden vaikutusaikana. Taloudellista vaikutusaikaa määriteltäessä huomioidaan teknologian vanhentuminen sekä tuotteiden tyypillinen elinkaari. Poistot aloitetaan, kun tuote on kaupallisesti hyödynnettävissä. Olemassa olevien tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. Tuotekehitykseen saadut avustukset kirjataan tulosvaikutteisesti niille kausille, joilla vastaavat menot on kirjattu kuluiksi.

Eläkevelvoitteet

Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä. Lakisääteiset eläkemenot on kirjattu tuloslaskelmaan kuluksi kertymisvuonna.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Aineettoman käyttöomaisuushyödykkeen hankintaan liittyvät julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta ja kirjataan tuloslaskelmaan pienentämään hyödykkeestä kirjattavia poistoja. Aineettomien hyödykkeiden odotetut taloudelliset vaikutusajat ovat 3 – 10 vuotta.

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet on kirjattu taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Taloudelliset pitoajat aineellisille hyödykkeille ovat 3 - 5 vuotta.

Sijoitukset

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoituksissa olevat tytäryhtiöosakkeet sekä muut osakkeet ja osuudet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon.

Rahoitusvälineet

Rahoitusvälineet on arvostettu käypään arvoon KPL 5:2a §:n mukaisesti. Suojauslaskennan laadintaperiaatteet on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 18 ja 22.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisempaan tapahtumaan perustuva lakisääteinen tai muuten velvoittava sitoumus, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköinen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa.

Leasingvuokrat 

Leasingvuokrat kirjataan kuluksi vuokra-ajan kuluessa.

Tuloverot

Tuloverot on kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaisesti. Tuloveroihin sisältyvät tilikauden tuloksen perusteella lasketut tuloverot sekä aikaisemmilta tilikausilta maksetut tai palautetut verot. Laskennallisia veroja ei kirjata emoyhtiön tuloslaskelmaan ja taseeseen