Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

Liitetieto1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO2141 416149 167
   
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -69 620-75 891
   
BRUTTOKATE 71 79773 276
   
Myynnin ja markkinoinnin kulut -43 041-36 455
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -27 222-29 629
Hallinto- ja yleiskulut -16 247-14 110
Liiketoiminnan kulut yhteensä -86 510-80 194
   
Liiketoiminnan muut tuotot417 852134
Liiketoiminnan muut kulut64 6102 727
LIIKEVOITTO/TAPPIO -1 471-9 509
   
Rahoitustuotot7178672
Rahoituskulut7-2 080-2 391
Osuus yhteisyrityksen voitosta/tappiosta -153-1 048
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -3 526-12 276
Tuloverot8-3 551752
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -7 077-11 524
   
Muut laajan tuloksen erät   
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:   
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn uudelleenarvostus1757155
   
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:   
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 1 169-6 743
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot8-73290
Rahavirran suojaukset 2400
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 393-6 299
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5 684-17 823
   
Tilikauden voiton/tappion jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille -7 077-11 524
   
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille -5 684-17 823
   
Osakekohtainen tulos   
laimentamaton, euroa -0,49-0,80
laimennettu, euroa -0,49-0,80

Powered by Socool CMS.