Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

 Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta  
  
Tilikauden voitto/tappio-7 077-11 524
Oikaisut tilikauden voittoon/tappioon:  
Poistot10 68810 108
Osuus yhteisyrityksen voitosta/tappiosta1531 048
Omaisuuserien myyntivoitot (-) / -tappiot (+) -16 2760
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot204764
Rahoitustuotot ja -kulut1 6941 002
Tuloverot3 551-752
Muut oikaisut2 551642
Oikaisut yhteensä2 56412 812
Käyttöpääoman muutos:  
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)-841-3 123
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-)2 1224 766
Varausten lisäys (+) / vähennys (-)-763-4 141
Käyttöpääoman muutos yhteensä518-2 499
Rahoituserät liiketoiminnassa-1 419-958
Maksetut (-) ja saadut (+) verot liiketoiminnasta-848-1 832
Liiketoiminnan rahavirta-6 261-4 001
  
Investointien rahavirta  
  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-11 178-12 485
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden nettoluovutustulot*29 6470
Investointien rahavirta yhteensä18 469-12 485
  
Rahoituksen rahavirta  
  
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset-1 996-27 998
Pitkäaikaisten lainojen nosto9 92330 000
Rahoituksen rahavirta yhteensä7 9272 002
  
Rahavarojen muutos20 135-14 484
  
Rahavarat kauden alussa20 68335 755
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus-71-588
Rahavarat kauden lopussa40 74720 683

* Sisältää vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä myytyihin liiketoimintoihin suoraan liittyvät luovutustulot ja maksut.

Powered by Socool CMS.