Konsernitilinpäätöksen liitetiedot (IFRS)

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittämistapaa on muutettu informatiivisemmaksi siirtämällä laadintaperiaatteet ja keskeiset arviot ja harkinnat kunkin liitetiedon yhteyteen.

Konsernin perustiedot

Basware on johtava verkkolaskutuksen sekä hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja. Konsernin emoyritys Basware Oyj on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka y-tunnus on 0592542-4 ja kotipaikka on Espoo. Basware Oyj:n (BAS1V) osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien. 

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi 30.1.2019. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä ovat saatavissa yhtiön sijoittajasivuilta www.basware.fi/sijoittajat tai emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Linnoitustie 2, 02601 Espoo.

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen laadintaperusteet

Basware Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan noudattaen 31.12.2018 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernin tilinpäätöstiedot esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta, ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin ellei laatimisperiaatteissa ole toisin mainittu.

Tilinpäätöksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen). Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud -liikevaihdon välillä. Tilinpäätöksessä esitetyt vuoden 2017 vertailuluvut on päivitetty niin, että ne sisältävät IFRS 15:een liittyvät muutokset ja liikevaihdon uudelleenjakamisen vaikutukset. IFRS 15:n takautuvan soveltamisen vaikutukset on esitetty tarkemmin osiossa 'uudet IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat sekä muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin'. Yhtiö on esittänyt kolmannen taseen 1.1.2017 IFRS 15 takautuvasta soveltamisesta johtuen. 

Vuoden 2018 aikana Basware on muuttanut taloudellisten tietojen esittämistapaa. Yhtiö on ottanut käyttöön toimintokohtaisen tuloslaskelman, joka esittää yhtiön myytyjä suoritteita vastaavat kulut, bruttokatteen ja toimintokohtaiset liiketoiminnan kulut.

Helmikuussa 2018 Basware saattoi päätökseen kahden liiketoiminnon, talousohjauksen (Financial Performance Planning) ja maksuliikenteen (Banking), myynnin. Verrattaessa konsernin vuoden 2018 lukuja vuoden 2017 lukuihin on tärkeää huomioida liiketoimintakauppojen vaikutus, sillä ne pienentävät konsernin liikevaihtoa ja heikentävät kannattavuutta. Myytyjen liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa ja suorat irrotetut kustannukset noin 7 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Uudet IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat sekä muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin

Konserni on soveltanut 1.1.2018 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Olennaisimpien uusien ja uudistettujen standardien vaikutukset on kuvattu tarkemmin alla: 

 • Basware on ottanut täysin takautuvasti käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen). Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan ajan myötä lisenssituottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan tiettynä ajankohtana. Koska uusi standardi kuitenkin vaikuttaa vain pieneen osaan asiakassopimuksia, standardin vaikutus konsernin vuoden 2017 muutettuihin kokonaistuloihin ei ole olennainen, yhteensä -74 tuhatta euroa. Standardin käyttöönotto vaikuttaa kuitenkin liikevaihdon tulouttamiseen siten, että osa cloud-liikevaihdosta tuloutuu myöhemmin ja osa muu kuin cloud-liikevaihdosta aikaisemmin verrattuna aikaisempaan tuloutuskäytäntöön. Tästä johtuen vuoden 2017 IFRS 15-oikaistu cloud -liikevaihto on 1 667 tuhatta euroa alhaisempi ja muu kuin cloud-liikevaihto 1 596 tuhatta euroa korkeampi kuin raportoitu liikevaihto.

  Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud liikevaihdon välillä. SaaS-palveluihin liittyvistä konsultointipalveluista saatu liikevaihto esitetään muutoksen myötä osana cloud-liikevaihtoa. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin kokonaisliikevaihtoon, mutta muutoksen johdosta 2 830 tuhatta euroa muusta kuin cloud-liikevaihdosta on kirjattu cloud-liikevaihtoon. 

  IFRS 15 standardin ja liikevaihdon allokointiin tehtyjen muutosten yhteenlaskettu vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon konsernitasolla on -74 tuhatta euroa. Cloud-liikevaihto kasvoi 1 163 tuhatta euroa ja muu kuin cloud -liikevaihto laski 1 236 tuhatta euroa, lisäten hieman cloud-liikevaihdon osuutta konsernin vuoden 2017 kokonaistuloista. 
                                                                                                 
  IFRS 15 standardiin liittyvät oikaisut kasvattivat konsernin pitkäaikaisia varoja 31.12.2017 2 082 tuhannella eurolla, lyhytaikaisia varoja 1 181 tuhannella eurolla, pitkäaikaisia velkoja 2 374 tuhannella eurolla ja lyhytaikaisia velkoja 3 525 tuhannella eurolla ja vähensivät omaa pääomaa 2 636 tuhannella eurolla. IFRS 15:n edellyttämillä oikaisuilla ei ollut olennaista vaikutusta laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen eikä niillä ollut vaikutusta rahavirtoihin. 
 • Muutos: IFRS 2 Osakeperusteiset maksut.  Muutos käsittelee palkkiojärjestelmiä, joissa on ns. ”net settlement feature” ennakkoverovelvoitteiden kattamiseksi ja työnantajalla on kyseisessä maassa velvollisuus toimittaa osakepalkkiojärjestelmästä saadun edun arvosta ennakonpidätys. Alkaen vuoden 2018 alusta IFRS 2 mukainen työsuhdekulu kirjataan perustuen siihen, että koko järjestelmä olisi omana pääoma maksettava järjestely. Käyttöönoton vaikutukset on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 5 ja oman pääoman muutoslaskelmassa. 
 • IFRS 9 Rahoitusinstrumentit: IFRS 9 korvasi aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. Standardi sisältää uudet säännökset koskien rahoitusinstrumenttien luokittelua, arvostusta, arvonalentumista ja suojauslaskentaa. Konserni on päivittänyt rahoitusvarojen ja-velkojien luokittelun. Luokittelulla ei ollut vaikutusta arvioihin. Alla oleva taulukko havainnollistaa rahoitusvarojen ja –velkojen luokittelua IAS 39:n ja IFRS 9:n mukaan. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan. Konserni ei soveltanut standardia takautuvasti. Vaikutukset konsernin omaan pääomaan on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmassa.   

IFRS 9 luokittelu

Tuhatta euroa

IAS 39 luokitteluTuhatta euroaIFRS 9: Käypään arvoon tulosvaikutteisestiIFRS 9: Jaksotettuun hankintamenoonIFRS 9: Käypään arvoon muihin laajaan tuloksen eriin
Lainat ja muut saamiset1 582-1 582-
Myyntisaamiset *24 534-24 406-
Pitkäaikaiset sijoitukset38--38
Yhteensä -25 98838

* Kirjanpitoarvon muutos on seurausta uuden luottotappiovarausmallin käyttöönotosta.

Konserni on soveltanut 1.1.2018 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin raportointiin:

 • Tulkinta: Ulkomaan rahan määräiset liiketoimet ja etukäteisvastike. Tulkinta selkeyttää käytettävää valuuttakurssia saadessa tai maksaessa ennakkoa ja kirjattaessa ennakkoa vastaava ei-rahamääräinen omaisuus- tai velkaerä. Ei-rahamääräisen omaisuus- tai velkaerä arvostetaan käyttäen valuuttakurssia, kun ei-rahamääräinen tase-erä kirjataan.
 • IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2014–2016. Standardien pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhteen ja otetaan käyttöön kerran vuodessa vuosittaisessa parannusmenettelyssä. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain. Muutokset koskevat seuraavia standardeja: IFRS 1, IAS 28 ja IFRS 12. 

Tilikautena 2019 ja myöhemmin voimaan tulevat muutokset

Niiden standardien ja tulkintojen lisäksi, jotka on esitetty vuoden 2018 tilinpäätöksessä, konserni ottaa käyttöön alla olevat IASB:n julkaisemat standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin 1.1.2019 alkavalla tilikaudella tai myöhemmin. Konserni ottaa kunkin standardin käyttöön voimaantulopäivänä tai voimaantulopäivän ollessa muu kuin raportointikauden ensimmäinen päivä, seuraavan raportointikauden alusta edellyttäen, että EU hyväksyy ne.

 • IFRS 16 Vuokrasopimukset (voimaantulo 1.1.2019). EU on hyväksynyt standardin. IFRS 16 määrittelee kirjaamista, arvostamista ja tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset. Standardi määrittelee yhden laskentamallin vuokralle ottajille. Lähtökohtaisesti kaikki yli vuoden mittaiset vuokrasopimukset merkitään taseeseen, paitsi milloin sopimuksen kohteena olevan hyödykkeen arvo on alhainen. Vuokrasopimuksen alkamispäivänä, vuokralle ottaja kirjaa velan velvollisuudestaan suorittaa vuokramaksuja (i.e. vuokrasopimusvelka) ja omaisuuserän oikeudestaan käyttää omaisuuserää (i.e. käyttöomaisuuserä). Vuokralle ottajan on kirjattava velasta korkokulua ja omaisuuserästä suunnitelman mukaisia poistoja. Lisäksi, vuokralle ottajan on määritettävä vuokravelan suuruus uudellaan tiettyjen tapahtumien yhteydessä (esimerkiksi muutos vuokra-ajassa tai indeksikorotuksista aiheutuva muutos vuokramaksuissa).Konserni aikoo ottaa IFRS 16:n käyttöön yksinkertaistettua takautuvaa menettelyä noudattaen siten, että vertailutietoja ei oikaista. Sen sijaan, konserni kirjaa IFRS 16:n kumulatiivisen vaikutuksen avaavan taseen omaan pääomaan ja muihin tase-eriin, joilla standardin käyttöönotolla on vaikutusta. Konserni aikoo hyödyntää IFRS 16 standardin sallimia helpotuksia lyhytaikaisten vuokrasopimusten (vuokra-ajaltaan alle 12 kuukautta) ja arvoltaan vähäisten hyödykkeiden osalta. Vuoden 2018 aikana konserni on tehnyt yksityiskohtaisen analyysin IFRS 16:n vaikutuksista. Yhteenvetona IFRS 16:n käyttöönoton arvioidut vaikutukset vuodelle 2019 ovat:

             - Vuoden 2019 avaava tase kasvaa arviolta 17,5-19,5 miljoonaa euroa johtuen vuokravelkojen ja                        käyttöoikeus omaisuuserien kirjaamisesta taseelle.

             - Liikevoitto kasvaa korkokulujen kirjaamisen seurauksena. 

             - Suunnitelman mukaiset poistot kasvavat merkittävästi, ja vastaavasti vuokrakulujen määrä                          pienenee merkittävästi. 

             - Rahoituslaskelman erien välillä rahavirtoja luokitellaan uudelleen kun vuokrasopimusvelan                         pääomaa koskeva osuus esitetään jatkossa rahoituksen rahavirrassa.

 • IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2015–2017. Arvioitu voimaantulo 1.1.2019. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia. Standardien pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhteen ja otetaan käyttöön kerran vuodessa vuosittaisessa parannusmenettelyssä. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain. Muutokset koskevat seuraavia standardeja: IFRS 3, IFRS11, IAS 12 ja IAS 23. Konsernin nykyisen arvion mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin, ja se jatkaa arviointiaan muutosten vaikutuksesta.
 • Tulkinta: IFRIC 23 Tuloverotukseen liittyvä epävarmuus. Arvioitu voimaantulo 1.1.2019. Tulkinta tarkentaa IAS 12 Tuloverot standardin vaatimuksia tilanteissa, joissa tuloverolakien soveltamiseen liittyy epävarmuutta.  Tulkinta käsittelee seuraavia asioita: 

    - Arvioiko yhteisö jokaista epävarmaa veropositioita erikseen vai kaikkia yhtenä kokonaisuutena? 

    - Yhteisön tekemät oletukset veroviranomaisten toiminnasta ja tiedoista epävarman veroposition                   osalta.

    - Miten yhtiö ottaa huomioon epävarman veroposition määrittäessään verotettavaa tulosta,                          verotuksellisia arvoja, käyttämättömiä verotappiota ja –hyvityksiä sekä sovellettava verokantaa?

    - Miten yhtiö huomio muutokset tosiseikoissa ja olosuhteissa

Konsernin nykyisen arvion mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin, ja se jatkaa arviointiaan muutosten vaikutuksesta.

 • Muutos IAS 19 Plan Amendment, Curtailment and Settlement (arvioitu voimaantulo 1.1.2019). EU ei ole vielä hyväksynyt muutosta.  Muutos tarkentaa tilikauden aikana ohjelmien muutosten, supistamisten ja maksamisten käsittelyä. Konsernin nykyisen arvion mukaan muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin.
 • Muutos: IFRS 9 Prepayment features with negative compensation (voimaantulo 1.1.2019). Muutos tarkentaa rahoitusvaroihin kuuluvan velkainstrumentin käsittelyä, jos sopimus päätetään ennenaikaisesti. Konsernin nykyisen arvion mukaan muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin, ja se jatkaa arviointiaan muutosten vaikutuksesta.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Basware Oyj:n ja sen määräysvallassa olevat tytäryhtiöt raportointikauden päättymispäivänä. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. Konserniyhtiöiden keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankintameno on kohdistettu hankitun kohteen hankintahetkellä yksilöidyille varoille ja veloille niiden käypään arvoon silloin, kun arvo on voitu määritellä luotettavasti. Hankintamenon kohdistuksista on kirjattu laskennalliset verot voimassa olevan verokannan mukaan. Jäljelle jäävä osuus on merkitty taseeseen liikearvoksi. Mikäli on viitteitä määräysvallan muutoksesta yhtiön yhdistely arvioidaan uudelleen.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä.

Baswarella on 50 prosentin omistusosuus Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa Isossa-Britanniassa perustetussa yhteisyrityksessä. Basware on yhdistellyt osuutensa yhteisyrityksestä pääomaosuusmenetelmällä. Baswaren osuus yhteisyrityksestä esitetään erillisenä rivinä rahoituserissä konsernin laajassa tuloslaskelmassa ja konsernitaseessa sijoituksena. Konsernilla ei ole muita omistuksia yhteis- tai osakkuusyrityksissä.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat kirjataan toimintavaluutan määräisinä likimain tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu toimintavaluutan määräisiksi raportointikauden lopun kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät on arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Konsernitilinpäätöksessä euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi tilikauden keskikurssin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Laajan tuloslaskelman ja taseen eri valuuttakursseista aiheutuva keskikurssiero on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisten tytäryritysten eliminoinneista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kurssierot sellaisista monetaarisista eristä, jotka ovat osa nettosijoitusta ulkomaiseen yksikköön, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kirjataan laajaan tuloslaskelmaan, kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan.

Segmentti-informaatio

Basware raportoi yhden liiketoimintasegmentin. Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin, ja sen luvut ovat yhtenevät konsernilukujen kanssa. Koko yhteisöä koskevat tiedot löytyvät liitetiedosta 2 ja 12. 

Julkiset avustukset

Julkiset avustukset esitetään sillä kaudella, jona avustuksen ehdot täytetään. Avustus kirjataan tuloslaskelmaan katettavien menojen vähennykseksi samanaikaisesti, kun niitä vastaavat menot kirjataan tulosvaikutteisesti. Aktivoituihin tuotekehityshankkeisiin kohdistuvat avustukset esitetään taseessa hankintamenon oikaisuina ja ne tuloutuvat pienempien poistojen muodossa aineettoman oikeuden taloudellisena vaikutusaikana.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Kehittämismenot projekteista on kirjattavissa taseeseen aineettomaksi hyödykkeeksi, kun konserni voi osoittaa:

 • aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin, että hyödyke on käytettävissä tai myytävissä.
 • aikomuksensa saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se.
 • kuinka aineeton hyödyke tulee tuottamaan todennäköistä vastaista taloudellista hyötyä.
 • käytettävissä on riittävästi resursseja kehittämistyön loppuunsaattamiseen.
 • siihen liittyvät menot ovat luottettavasti määritettävissä.

Uuden teknologian käyttöönottoon tai uuden tuotesukupolven kehitykseen liittyvät menot aktivoidaan ja kirjataan kuluksi poistoina taloudellisena 3-5 vuoden vaikutusaikana. Taloudellista vaikutusaikaa määriteltäessä huomioidaan teknologian vanhentuminen sekä tuotteiden tyypillinen elinkaari. Poistot aloitetaan, kun tuote on kaupallisesti hyödynnettävissä. Olemassa olevien tuotteiden ylläpito ja vähäiset parannukset kirjataan suoraan kuluksi. 

Vuokrasopimukset

Rahoitusleasingsopimuksiksi luokitellaan kaikki käyttöomaisuuden vuokrasopimukset, joissa konsernille siirtyy olennainen osa omistukselle ominaisista riskeistä ja eduista. Rahoitusleasingsopimukset merkitään sopimuksen alkaessa taseeseen varoiksi ja veloiksi määrään, joka vastaa vuokrakohteen käypää arvoa tai tätä alempaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa.

Rahoitusleasingsopimuksella hankittu hyödyke poistetaan taloudellisena vaikutusaikana. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen, siten että jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Velan lyhyt- ja pitkäaikainen osuus esitetään omina ryhminään.

Muut kuin rahoitusleasingsopimukset käsitellään vuokrasopimuksena, jonka sopimuksen perusteella maksettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Lisätietoja keskeisimmistä eristä, jotka edellyttävät johdolta arvioiden tekemistä:

 • Liikearvo, liitetieto 3
 • Kehittämismenot, liitetieto 10
 • Myyntisaamiset, liitetieto 15
 • Laskennalliset verot, liitetieto 8
 • Osakeperusteiset maksut, liitetieto 5
 • Rahoitusriskien hallinta, liitetieto 18

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Basware esittää seuraavat vaihtoehtoiset tunnusluvut täydentääkseen konsernitilinpäätöksensä, joka laaditaan IFRS-standardien mukaisesti. Näiden tunnuslukujen tarkoituksena on mitata kasvua ja antaa kuva yrityksen toiminnan taloudellisesta tuloksesta. Konserni on soveltanut ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen) uutta Vaihtoehtoiset tunnusluvut -ohjetta, joka on voimassa 3.7.2016 alkaen, ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut seuraavassa esitetyn mukaisesti.

Cloud-liikevaihto koostuu SaaS- ja muiden tilausten ja transaktiopalveluiden liikevaihdosta sekä rahoituspalvelutuotoista lukuun ottamatta yhteistyömaksuja. Muu kuin cloud-liikevaihto koostuu lisenssi-, ylläpito- ja konsultointituotoista sekä yhteistyömaksuista.

Orgaaninen liikevaihdon kasvu lasketaan vertaamalla vertailukausien liikevaihtoa ilman valuuttakurssien vaikutuksia lukuun ottamatta kertaluonteisia yhteistyömaksuja sekä liikevaihtoa viimeisten 12 kuukauden aikana hankituista tai myydyistä liiketoiminnoista.

Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutuksia saadaan laskemalla katsauskauden liikevaihto käyttäen vertailukauden valuuttakursseja.

Bruttoinvestoinnit koostuvat kokonaisinvestoinneista pysyviin vastaaviin, mukaan luettuina yritysostot ja taseeseen aktivoidut tuotekehityskustannukset.

Muut pitkävaikutteiset menot sisältävät investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ilman yritysostoja ja aktivoituja tuotekehitysmenoja.

EBITDA:n määritelmänä on liikevoitto + poistot.

Oikaistu EBITDA raportoidaan ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita ja oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Oikaistu liiketulos (oikaistu EBIT) lasketaan liiketuloksesta ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita, oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita ja oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Tilausten vuotuisten jatkuvien tuottojen bruttotilauskanta lasketaan laskemalla yhteen katsauskauden kokonaistilauskanta sopimuksen vuotuisen arvon perusteella. Tämä luku sisältää SaaS- ja muut tilaustyypit. Se ei sisällä transaktiopalveluita. Uusien tilausten bruttotilauskanta kattaa uudet cloud-asiakkaat, lisätilaukset ja hinnannostot sopimusten uusimisen yhteydessä, mutta ei asiakaspoistumaa. Tilauskanta heijastuu liikevaihtoon viiveellä.

 

 

2. Liikevaihto ja sopimukseen perustuvat erät

Laadintaperiaatteet

Liikevaihto

Liikevaihtoa laskettaessa kokonaislaskutusarvoa oikaistaan alennuksilla ja myynnin välillisillä veroilla. Valuuttamääräisen myynnin kurssierot kirjataan myynnin oikaisueriin.

Tuloutusperiaatteet

Basware raportoi liikevaihtoa tyypeittäin. Liikevaihto tyypeittäin jakautuu kahteen ryhmään: cloud- eli pilvipohjaisten palveluiden tuottoihin ja muihin kuin cloud-tuottoihin. Cloud-liikevaihto koostuu SaaS- ja muiden tilausten ja transaktiopalveluiden myyntituotoista ja muu kuin cloud-liikevaihto koostuu lisenssi-, ylläpito- ja konsultointituotoista.  SaaS- ja transaktiopalveluja myydään yhdessä konsultointipalveluiden kanssa ja e-laskutuspalveluihin sisältyy lisäksi avaustoimenpiteisiin liittyvä työ.

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen ja on soveltanut standardia täysin takautuvasti. IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista perustuu periaatteelle, että myynti tuloutetaan sillä hetkellä kun tavaran tai palvelun määräysvalta siirtyy asiakkaalle. IFRS 15  määrittelee asiakassopimuksen sopimukseksi, josta ilmenee molempien osapuolien yksilöidyt oikeudet ja velvoitteet, sopimus on molempien osapuolien hyväksymä, molemmat osapuolet ovat sitoutuneet täyttämään omat velvoitteensa, sopimuksella on kaupallista merkitystä ja on todennäköistä, että yhteisö saa vastikkeen, johon se on oikeutettu asiakkaalle luovutettavia tavaroita tai palveluja vastaan. Konsernilla ei ole asiakassopimuksissaan merkittäviä rahoituskomponentteja tai palautusoikeuksia. 

Baswaren myyntituotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan ajan myötä lisenssituottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan tiettynä ajankohtana. SaaS- ja transaktiopalveluja laskutetaan kiinteähintaisesti vuosi- tai kuukausilaskutuksena tai kuukausittain toteutuneisiin käyttäjä- ja transaktiomääriin perustuen. Kiinteähintaiset ja toteutuneisiin käyttäjä - ja transaktiomääriin perustuvat käyttömaksut tuloutetaan kuukausittain sopimuksen voimassaolon perusteella. Avaustoimenpiteisiin liittyvät myyntituotot tuloutetaan tasaisesti sopimuskauden aikana.

Lisenssimyynti tuloutetaan kun IFRS 15 määrittelemät sopimuskriteerit täyttyvät ja lisenssi on toimitettu asiakkaalle. Lisenssien ylläpitopalvelut, jotka käsittävät lisenssin päivityksen ja asiakastuen, tuloutetaan ylläpitokauden aikana.

Konsultointipalvelut tuloutetaan sen raportointikauden aikana, jolloin palvelu tuotetaan. Kiinteähintaisten konsultointiprojektien tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluksi valmiusasteen perusteella, kun liiketoimen lopputulos voidaan luotettavasti arvioida. Jos syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat suuremmat kuin liiketoimen laskutettu määrä, erotus esitetään taseen erässä Sopimusvarat. Jos syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat pienemmät kuin laskutus, erotus esitetään erässä Sopimusvelat. Mikäli on todennäköistä, että projektin valmiiksi saamiseen tarvittavat kokonaismenot ylittävät liiketoimesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan heti kuluksi.

Maantieteellisinä alueina Basware raportoi Amerikat, Euroopan, Pohjoismaiden ja APACin liiketoiminnot. Amerikat sisältää Pohjois- ja Etelä-Amerikan liiketoiminnot. Eurooppa sisältää Euroopan ja Venäjän liiketoiminnot lukuun ottamatta Pohjoismaita (Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska), jotka raportoidaan erikseen. APAC sisältää Aasian ja Tyynenmeren alueen liiketoiminnot.

Liikevaihto tyypeittäin

Tuhatta euroa

Tuloutusajankohta1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017 oikaistu
Cloud-liikevaihto   
SaaSAjan kuluessa40 28234 808
TransaktiopalvelutAjan kuluessa44 16339 689
Muu cloud-liikevaihtoAjan kuluessa5 0365 835
Cloud-liikevaihto yhteensä 89 48280 332
   
Muu kuin cloud-liikevaihto   
YlläpitoAjan kuluessa26 11137 026
LisenssimyyntiYhtenä ajankohtana2 2514 192
KonsultointipalvelutAjan kuluessa23 56727 746
Muu ei-cloud-liikevaihtoAjan kuluessa6-129
Muu kuin cloud-liikevaihto yhteensä 51 93568 836
   
Yhteensä 141 417149 167

 

Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017 oikaistu
Amerikka26 74124 403
Eurooppa47 70945 401
Pohjoismaat59 75471 818
APAC7 2147 545
Konserni yhteensä141 417149 167

 

Liikevaihto valuutoittain

%

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017 oikaistu
EUR527549
USD184163
GBP8684
Muut203204
Yhteensä100100

 

Sopimukseen perustuvat varat ja velat

Myynnin tulouttamis- ja laskutushetki voivat poiketa toisistaan. Konserni kirjaa sopimukseen perustuvan varan silloin kun liikevaihto tuloutetaan ennen laskutusta, ja vastaavasti sopimukseen perustuvan velan silloin kun liikevaihto tuloutetaan laskutuksen jälkeen. 

Konsultointipalvelut tuloutetaan sen raportointikauden aikana, jolloin palvelu tuotetaan. Kiinteähintaisten konsultointiprojektien tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluksi valmiusasteen perusteella, kun liiketoimen lopputulos voidaan luotettavasti arvioida. Jos syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat suuremmat kuin liiketoimen laskutettu määrä, erotus esitetään taseen erässä Sopimusvarat. Jos syntyneet menot ja kirjatut tuotot ovat pienemmät kuin laskutus, erotus esitetään erässä Sopimusvelat.

Suurin osa sopimukseen perustuvista veloista koostuu seuraavista eristä: 

 • ennakkoon laskutetusta SaaS ja transaktiopalveluista, joiden osalta liikevaihto tuloutetaan kuukausittain sopimuskaudelle
 • ennakkoon laskutetuista avaustoimenpiteistä, joiden osalta liikevaihto tuloutetaan kuukausittain sopimuskaudelle
 • ennakkoon laskutetusta ylläpitotuotosta, joka tuloutetaan ylläpitokauden aikana

Yhteenveto sopimukseen perustuvista eristä:

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017 oikaistu1.1.2017 oikaistu
Myyntisaamiset24 99224 53424 638
   
Sopimusvarat:    
Pitkäaikaiset1 0522 4502 474
Lyhytaikaiset2 2983 4462 964
   
Sopimusvelat:    
Pitkäaikaiset2 4582 3744 979
Lyhytaikaiset11 85210 65610 984

 

Vuosien 2017-2018 aikana konserni ei ole kirjannut olennaisia arvonalennuksia sopimusvaroista. 

Talousohjauksen (FPS) ja maksuliikenteen (Banking) liiketoimintakauppaan liittyvät vähennykset sopimusveloissa oli yhteensä  4 310 tuhatta euroa. Tästä 575 tuhatta euroa on sisältynyt sopimusvelkoihin vuoden 2017 lopussa, ja 3 735 tuhatta euroa ei ole sisältynyt sopimusvelkoihin vuoden 2017 lopussa vaan oli muodostunut vuoden 2018 ylläpitolaskutuksesta. 

Alla on eritelty liikevaihto, mikä on kirjattu vuoden alussa sopimusvelkoihin sisältyneistä eristä:

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Vuoden alussa sopimusvelkoihin liittyvistä eristä kirjattu liikevaihto8 8618 693

 

Konserni on hyödyntänyt IFRS 15.121:n mukaista käytännön apukeinoa jäljellä oleville suoritevelvotteille kohdistetun transaktiohinnan esittämisessä. Konsernin relevantit suoritevelvoitteet ovat joko osa sopimusta, joiden odotettavissa oleva kestoaika on alle vuoden tai konserni kirjaa liikevaihdon näistä suoritevelvotteista IFRS 15.B16:n mukaisesti. 

 

 

3. Liikearvo

Laadintaperiaatteet

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Liikearvon arvonalentumistestaus

Konsernissa testataan vähintään vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Lisäksi säännöllisin väliajoin arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta. Jos viitteitä havaitaan, omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään. Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla. Rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvoa ja yksikölle kohdistettuja omaisuuseriä verrataan yksikön kerryttävissä olevaan rahamäärään. Jos kerrytettävissä oleva rahamäärä on alhaisempi kuin omaisuuserän kirjanpitoarvo, arvonalentuminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on rahavirtaa tuottavan yksikön käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen käyttöarvo, sen mukaan kumpi niistä on suurempi. Käyttöarvo määritetään vastaisten rahavirtojen nykyarvona. Käytettävä diskonttokorko kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan-aika arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei voida myöhemmin peruuttaa.

Liikearvo

Tuhatta euroa

20182017
Hankintameno 1.1.91 96196 811
Muuntoerot998-4 850
Vähennykset-14 0200
Hankintameno 31.12.78 93991 961
  
Kirjanpitoarvo 31.12.78 93991 961

 

Liikearvo testataan vuosittain IAS 36 mukaan. Baswarella ei ole muita aineettomia hyödykkeitä kuin liikearvo, jolla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika. Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet ovat myös raportointikaudella arvonalentumistestin kohteena. Arvonalentumistestaus on toteutettu konsernitasolla, sillä Baswarella on keskitetty ohjausmalli ja sitä tukeva raportointirakenne. Liikearvoa seurataan sisäisesti konsernitasolla. 

Liikearvot on testattu vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä. Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu käyttöarvolaskelmiin. Kassavirtaennuste on johdettu johdon hyväksymistä ennusteista ja strategisista suunnitelmista, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla yhtiön strategian mukaisia kassavirtaennusteita. Terminaalivuoden arvo on määritelty pitkän aikavälin strategianennusteiden perusteella. 

Terminaalikasvuprosenttina on käytetty 2,5 % (2,5%) perustuen johdon konservatiiviseen arvioon kassavirran pitkän aikavälin kasvusta. Arvostukseen vaikuttavat keskeiset tekijät ovat liikevaihdon kasvu, strategiset suunnitelmat sekä markkina-asema ja kasvupotentiaali avainmarkkinoilla. 

Diskonttauskorkona käytetään painotettua pääomakustannusta ennen veroja (WACC). WACC’in tekijät ovat riskitön korko, markkinariskipreemio, yrityskohtainen tekijä, toimialan beta sekä vieraanpääoman kustannus ja velkaantuneisuusaste. Laskelmissa on käytetty 13,4 % (12,8 %) WACC’ia.

Arvonalennustestausten tuloksena liikearvon alentumista ei ole kirjattu 31.12.2018 päättyneellä, eikä edeltävällä tilikaudella. CGU’n kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvot.

Herkkyysanalyysin perusteella ei ole viitteitä siitä, että laskentaoletusten muutokset voisivat olla niin merkittäviä, että ne johtaisivat tilanteeseen, missä kirjanpitoarvot ylittäisivät yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän. Liikearvon testaukseen vaikuttaa se, miten konserni saavuttaa vuodelle 2020 ja sen jälkeiselle ajalle asetetut tavoitteet. Herkkyysanalyysissä on arvioitu keskeisten laskentaoletusten, kuten liikevaihdon kasvun, liikevoittoprosentin sekä diskonttauskoron, merkittävien muutosten vaikutuksia. Terminaalivuoden liikevaihdon tulisi laskea yli 65 prosenttia, pääomakustannuksen ennen veroja tulisi kasvaa yli 8 prosenttiyksikköä tai terminaalivuoden liikevoittoprosentin tulisi laskea yli 9 prosenttiyksikköä, jotta arvonalennus tulisi kirjattavaksi. 

 

 

4. Liiketoiminnan muut tuotot

Laadintaperiaatteet

Liiketoiminnan muissa tuotoissa esitetään liiketoimintojen ja käyttöomaisuuden myyntivoitot sekä vuokratuotot.

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Myyntivoitot16 2760
Muut1 576134
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä17 852134

 

Konserni kirjasi talousohjauksen (FPS) ja maksuliikenteen (Banking) liiketoimintojen myynnistä yhteensä 16,3 miljoonan euron myyntivoiton tilikauden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoimintojen yhdistetty kauppahinta oli 35,0 miljoonaa euroa. Kauppahintaan kohdistuvien, pääasiassa nettokäyttöpääomaan liittyvien oikaisujen jälkeen nettotuotot liiketoimintojen myynnistä olivat yhteensä noin 30,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhteensä 14,0 miljoonaa euroa konsernin liikearvosta on kohdistettu myydyille liiketoiminnoille ja yhteensä 4,8 miljoonaa euroa pääasiassa aktivoituihin tuotekehitysmenoihin liittyviä aineellisia hyödykkeitä alaskirjattu. 

Muut tuotot 1,5 miljoonaa euroa koostuvat liiketoimintakauppaan liittyvistä muista tuotoista.

 

 

5. Henkilöstö ja työsuhde-etuudet

Laadintaperiaatteet

Konsernin yhtiöt ylläpitävät erilaisia kansallisten vaatimusten ja käytäntöjen mukaisia eläkejärjestelyjä. Konsernilla on yksinomaan maksuperusteisia eläkejärjestelyjä, joista maksut kirjataan kuluksi sille tilikaudelle, jota veloitus koskee. 

Konsernilla on myös sitouttamiseen liittyvä etuuspohjainen palkkiojärjestelmä Intiassa. Etuuden laskelma laaditaan samoin periaattein kuin etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden laskelmat ja ne altistavat konsernin vakuutusmatemaattisille riskeille, kuten palkkariski, korkoriksi ja odotettavissa olevaan elinikään liittyvä riski. Etuuspohjaisten velvoitteiden määrä perustuu riippumattomien vakuutusmatemaatikkojen vuosittaisiin laskelmiin. Velvoitteen nykyarvo määritetään diskonttaamalla arvioidut vastaiset rahavirrat korolla, joka vastaa hallituksen liikkeelle laskemien joukkovelkakirjalainojen korkoa, jos ei ole saataville yritysten liikkeelle laskemia korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen korkoa. Tämä järjestely ovat rahastoimaton ja tarkempia tietoja järjestelystä on annettu liitetiedossa 17.

Henkilöstö keskimäärin

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Amerikka139131
Eurooppa442475
Pohjoismaat490558
APAC605673
Yhteensä1 6761 838

 

Vuoden 2018 ensimmäisellä kvartaalilla Basware myi talousohjauksen ja maksuliikenteen liiketoiminnot. Järjestely koski yhteensä 95 työntekijää Suomessa ja Intiassa. Heinäkuussa Basware ilmoitti ulkoistavansa skannaus- ja validointipalvelut Xeroxille. Ulkoistus saatiin päätökseen lokakuussa ja ulkoistuksen myötä yhteensä 387 työntekijää Romaniassa, Intiassa ja Suomessa siirtyi Xeroxille.

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Palkat ja palkkiot-77 680-81 505
Osakepalkkiojärjestelmät-2 372-1 161
Kulut, etuuspohjaiset järjestelyt-41-114
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt-6 194-6 809
Muut henkilöstösivukulut-7 350-9 494
Yhteensä-93 637-99 083

 

Ylimmän johdon palkat, palkkiot ja luontaisedut 

Konsernin johtoon kuuluvia avainhenkilöitä ovat toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.


Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Emoyhtiön toimitusjohtaja  
Vesa Tykkyläinen-486-426
  
Hallituksen jäsenille hallitustehtävistä suoritetut korvaukset  
Ilkka Sihvo-70-39
Michael Ingelög-44-35
Daryl Rolley-320
Asko Schrey-320
Tuija Soanjärvi-44-40
Hannu Vaajoensuu-7-62
Anssi Vanjoki-5-33
Yhteensä-720-635

 

Johdon työsuhde-etuudet

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet-2 779-1 618
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet0-629
Osakeperusteiset etuudet-532-403
Yhteensä-3 310-2 650

 

Toimitusjohtaja Vesa Tykkyläisen palkka etuineen oli 486 tuhatta euroa (426 tuhatta euroa) 1.1-31.12.2018. Tästä säännöllisen rahapalkan osuus oli 361 tuhatta euroa (359 tuhatta euroa) ja luontoisetujen osuus 13 tuhatta euroa (16 tuhatta euroa). Vesa Tykkyläiselle maksettiin bonuksia tilikaudelta 2017 126 tuhatta euroa (tilikaudelta 2016 ei maksettua bonuksia).

Vuonna 2018 Vesa Tykkyläiselle ei luovutettu osakkeita kannustinjärjestelmän perusteella. (Vuonna 2017 Vesa Tykkyläiselle annettiin kannustinjärjestelmien perusteella 1 500 osaketta, joista 750 kappaletta siirrettiin osakkeina, maksupäivien keskihintojen mukaan arvoltaan 26 tuhatta euroa, ja rahana maksettiin 26 tuhatta euroa, jolla maksettiin ennakonpidätyksen osuus.)

Vesa Tykkyläisen suoriteperusteinen eläkemeno oli 93 tuhatta euroa (82 tuhatta euroa). Toimitusjohtajan eläkejärjestely on työeläkelainsäädännön mukainen. Toimitusjohtajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika, jonka lisäksi henkilö on oikeutettu kahdentoista kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. 

Osakeperusteiset maksut

Laadintaperiaatteet

Konserni otti käyttöön IFRS 2:n muutokset 1.1.2018. Muutos käsittelee palkkiojärjestelmiä, joissa on ns. ”net settlement feature” ennakkoverovelvoitteiden kattamiseksi ja työnantajalla on kyseisessä maassa velvollisuus toimittaa osakepalkkiojärjestelmästä saadun edun arvosta ennakonpidätys. Konsernilla on yksinomaan ”net settlement featuren” käsittäviä osakepalkkiojärjestelmiä, joissa työntekijät saavat nettomäärän osakkeita ja käteisvaroina maksettava osuus pidätetään ennakonpidätysvelvoitteiden kattamiseksi. Aiempi IFRS 2 käsittely edellytti, että yhtiö jakaa kokonaispalkkion omana pääomana maksettavaan osuuteen sekä käteisenä maksettavaan osuuteen.

Alkaen vuoden 2018 alusta IFRS 2 mukainen työsuhdekulu kirjataan perustuen siihen, että koko järjestelmä olisi omana pääoma maksettava järjestely. Järjestelyissä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä osakkeiden bruttomäärään perustuen, kirjataan kuluksi ansaintajakson aikana ja vastaava oikaisu tehdään omaan pääomaan. Yhtiön verottajalle maksama ennakonpidätys kirjataan suoraan omaan pääomaan. 

Vuonna 2017 ja aiemmin voimassa olleen IFRS 2 sääntelyn mukaan järjestelyissä myönnetyt etuudet arvostettiin käypään arvoon niiden myöntämispäivänä, kirjattiin kuluksi ansaintajakson aikana ja vastaava oikaisu tehtiin omaan pääomaan tai velkoihin. Käteisvaroina maksettava osuus uudelleenarvostettiin käypään arvoon jokaisessa tilinpäätöksessä ja velan käyvän arvon muutos kirjattiin tuloslaskelmaan. IFRS 2  muutosten käyttöönoton yhteydessä käteisvaroina maksettavasta osuudesta aiemman käsittelyn mukaisesti kirjattu velka on siirretty omaan pääomaan 1.1.2018. 

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2018

Basware Oyj:n hallitus päätti 23.3.2015 Baswaren ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2015–2018. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä oli suunnattu valituille Baswaren avainhenkilöille ja järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot vastasivat yhteensä enintään 11 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa. Osakepalkkion lisäksi järjestelmän jäsenille maksettiin rahaosuus palkkiosta koituvien verojen kattamiseksi.

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellytti, että järjestelmän piiriin kuulunut työntekijä hankki Basware Oyj:n osakkeita järjestelmän alussa. Järjestelmän piiriin kuulunut työntekijä voi saada palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Palkkiona annettavien osakkeiden saaminen edellytti, että työntekijän työ- tai toimisuhde oli voimassa palkkion maksuhetkellä ja että osakeomistusvelvoitteen alaiset osakkeet olivat edelleen työntekijän hallussa palkkion maksuhetkellä.

Vuosien 2015–2018 ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului vuonna 2017 neljä Baswaren avainhenkilöä. Järjestelmän perusteella maksetut palkkiot vastasivat yhteensä 5 148 Basware Oyj:n osakkeen arvoa. Järjestelmä päättyi tammikuussa 2018.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Basware Oyj:n hallitus päätti 1.3.2017 Baswaren johtoryhmän jäsenille suunnatusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2017–2019.

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellyttää, että Baswaren johtoryhmän jäsen hankkii Baswaren osakkeita. Johtoryhmän jäsen saa palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Palkkiona annettavien osakkeiden saaminen edellyttää, että johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä ja että osakeomistusvelvoitteen alaiset osakkeet ovat edelleen johtoryhmän jäsenen hallussa palkkion maksuhetkellä.

Hallitus päätti, että ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmälle maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 75 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Baswaren johtoryhmän jäsenet hankkivat tai allokoivat järjestelmään sen alussa yhteensä 35 017 Basware Oyj:n osaketta. Järjestelmän perusteella Baswaren johtoryhmän jäsenille maksettavat palkkiot vastaavat siten yhteensä enintään 70 034 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Basware Oyj:n hallitus päätti 17.7.2018 uudesta konsernin avainhenkilöille suunnatusta ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2018–2020.

Palkkion saaminen ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä edellyttää, että palkkiojärjestelmän piiriin kuuluva työntekijä hankkii Baswaren osakkeita. Työntekijä saa palkkiona lisäosakkeita jokaisella osakeomistusvelvoitteen alaisella osakkeella kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Palkkiona annettavien osakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijän työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä ja että osakeomistusvelvoitteen alaiset osakkeet ovat edelleen työntekijän hallussa palkkion maksuhetkellä.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 77 714 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perusteella konsernin avainhenkilöille muodostuu yhteensä noin 116 571 osakkeen omistus henkilökohtaisten osakehankintojen ja tulevien ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä saatavien osakeomistusten kautta.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017

Basware Oyj:n hallitus päätti 1.3.2017 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä vuodelle 2017. Järjestelmä on suunnattu valituille Baswaren avainhenkilöille. Palkkion saaminen edellyttää, että työntekijän työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan 1–3 vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Järjestelmän perusteella myönnetyt palkkiot vastaavat yhteensä enintään 20 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Vuoden 2017 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului vuoden 2017 lopussa kuusi Baswaren avainhenkilöä. Järjestelmän perusteella toukokuussa 2018 maksetut palkkiot vastaavat yhteensä 5 750 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Basware Oyj:n hallitus päätti 1.3.2017 avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2017–2019.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2017–2018, 2018–2019 ja 2019–2020. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2018 perustuu konsernin vuosien 2017–2018 keskeisiin suorituskyvyn mittareihin. Vuoden 2018 aikana johto muutti suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2017-2018 tavoitteita siten, että vuoden 2017 osalta osakkeen kokonaistuoton (TSR) tavoitetta alennettiin, ja vuoden 2018 osalta TSR tavoite poistettiin ja Cloud-liikevaihdon kehitys korvattiin tilauskertymällä. TSR tavoite on markkinaehtoinen tavoite ja yllä kuvatut muutokset johtivat käyvän arvon lisäykseen. Käyvän arvon lisäys kirjataan kuluksi jäljellä olevan ansaintakauden aikana. 

Ansaintajakson 2017–2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 156 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2019 perustuu konsernin vuoden 2018 keskeisiin suorituskyvyn mittareihin. Ansaintajakson 2018–2019 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 156 000 Basware Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 75 avainhenkilöä, mukaan lukien Baswaren johtoryhmän jäsenet.

Kesäkuussa 2018 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa, joka liittyi vuosien 2017–2019 suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2017–2018 palkkioiden maksamiseen, siirrettiin 2 128 osaketta.

Vuoden 2018 lopussa suoritusperusteisen osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului 50 henkilöä ansaintajaksolla 2017–2018 ja 70 henkilöä ansaintajaksolla 2018–2019. 

Osakepalkkiojärjestelmien vaikutus tulokseen ja taloudelliseen asemaan 2018

Tuhatta euroa

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015-2018Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020
Raportointikauden kulu-11667359
Kirjattu omaan pääomaan vuonna 2018-11667359

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2018Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2019
Raportointikauden kulu53987315
Kirjattu omaan pääomaan vuonna 2018-65961315

 

Osakepalkkiojärjestelmien tiedot

Tuhatta euroa

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015 - 2018Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020
Myönnettävien osakkeiden enimmäismäärä11 00075 00077 714
Myöntämispäivä23.3.20152.3.201718.7.2018
Oikeuden syntymispäivä31.1.201831.3.202031.3.2021
Oikeuden syntymisehdotOsakkeen omistus ja työsuhteen jatkuminenOsakkeen omistus ja työsuhteen jatkuminenOsakkeen omistus ja työsuhteen jatkuminen
Enimmäisvoimassaoloaika, vuosia2,93,12,7
Jäljellä oleva voimassaoloaika, vuosia01,22,2
Järjestelyssä mukana olevien henkilöiden lukumäärä 31.12.20180840
Maksun suorittamistapaOsakkeina ja käteisvaroinaOsakkeina ja käteisvaroinaOsakkeina ja käteisvaroina

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2018Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2019
Myönnettävien osakkeiden enimmäismäärä20 000156 000116 950
Myöntämispäivä2.3.20172.3.20171.2.2018
Oikeuden syntymispäivä16.3.201831.3.201916.3.2018
Oikeuden syntymisehdotTyösuhteen jatkuminenTyösuhteen jatkuminen ja konsernin keskeiset tunnusluvutTyösuhteen jatkuminen ja konsernin keskeiset tunnusluvut
Enimmäisvoimassaoloaika, vuosia12,12,2
Jäljellä oleva voimassaoloaika, vuosia021,2
Järjestelyssä mukana olevien henkilöiden lukumäärä 31.12.201806173
Maksun suorittamistapaOsakkeina ja käteisvaroinaOsakkeina ja käteisvaroinaOsakkeina ja käteisvaroina

 

Muutokset vuonna 2018

Tuhatta euroa

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015-2018Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2019Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020
Kauden alussa ulkona olleet5 14870 0340
Myönnetyt0071 532
Menetetyt000
Toteutetut5 14800
Kauden lopussa ulkona olleet070 03471 532

 

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017-2018Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2019
Kauden alussa ulkona olleet5 750109 6100
Myönnetyt00116 950
Menetetyt03 0700
Toteutetut5 7504 2560
Kauden lopussa ulkona olleet5 750102 283116 950

 

 

 

6. Liiketoiminnan muut kulut 

Liiketoiminnan muut kulut

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Myyntisaamisten arvonalentumistappiot-339121
Yritysostot ja -myynnit sekä uudelleenjärjestelykulut-2 996-416
Tehostamiseen liittyvät kustannukset-1 275-2 023
Liiketoiminnan muut kulut0-409
Yhteensä-4 610-2 727

 

 

 

7. Rahoitustuotot ja -kulut

Laadintaperiaatteet

Yhtiö kirjaa vieraan pääoman menot kuluksi sillä kaudella, kun ne syntyvät.

Rahoitustuotot ja rahoituskulut

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Rahoitustuotot  
Korkotuotot1728
Muut rahoitustuotot161644
Yhteensä178672
  
Rahoituskulut  
Korkokulut-2 048-967
Muut rahoituskulut-32-1 423
Yhteensä-2 080-2 391
  
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-1 902-1 719

Muut rahoitustuotot muodostuvat valuuttakurssivoitoista ja muut rahoituskulut muodostuvat pääosin valuuttakurssitappioista.  

Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Liikevaihtoon sisältyvät kurssierot7-129
Ostoihin sisältyvät kurssierot-35-19
Valuuttakurssivoitot54541
Valuuttakurssitappiot-163-1 419
Tuloslaskelmaan kirjatut kurssierot yhteensä-137-1 026

 

 

8. Tuloverot ja laskennalliset verot

Tuloverot 

Laadintaperiaatteet

Tuloverot muodostuvat verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisista veroista. Verot kirjataan tuloslaskelmaan paitsi milloin ne liittyvät omaan pääomaan tai laajan tuloslaskelmaan kirjattuihin eriin, jolloin vero kirjataan kyseisiin eriin. 

Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan kunkin maan säännösten mukaisesti voimassaolevan verokannan mukaisesti. Kun tuloveromääräyksien tulkintaan sisältyy epävarmuutta, konserni arvioi, pystyykö yhtiö täysin hyödyntämään tuloveroilmoituksen mukaisen verotuksellisen aseman. Tarvittaessa verokirjauksia oikaistaan kuvastamaan muuttunutta tilannetta. Raportointipäivänä kirjatut veromäärät perustuvat arvioihin tulevista verosuorituksista.

Välittömät verot

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta-721-1 169
Aikaisempien tilikausien verot-240-276
Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos-2 5892 196
Tuloverot yhteensä-3 551752

 

Verokannan täsmäytys

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tulos ennen veroja-3 526-12 276
  
Vero laskettuna emoyhtiön verokannalla7052 455
Aikaisempien tilikausien verot-240-276
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat-418-414
Verokantamuutosten vaikutus7-183
Vähennyskelvottomat menot-3 801-85
Muut erät-228-139
Verovapaat tuotot19327
Tuloslaskelman ulkopuoliset verotettavat tuotot1015
Laskennallisen verosaamisen muutos aikaisempien vuosien tappioista221-439
Osuus yhteisyrityksen tuloksesta0-210
Verokulu tuloslaskelmassa-3 551752

 

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Verot nettosijoitusten kurssieroista-73289

 

Laskennalliset verot

Laadintaperiaatteet

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä käyttämällä tilinpäätöshetkellä hyväksyttyjä verokantoja. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoista, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja hankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvioihin perustuvista oikaisuista. Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista veroa.

Tytäryhtiöihin ja yhteisyritykseen tehdyistä sijoituksista kirjataan laskennallinen verosaaminen siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että erä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa toteutuu. Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä osin kuin ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Laskennalliset verovelat sisältyvät taseeseen muutoin kokonaisuudessaan. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan se voidaan hyödyntää. Laskennallisten verosaamisten kirjausedellytykset arvioidaan uudelleen aina tilinpäätöshetkellä.

Tuloverosaamiset ja -velat

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tuloverosaamiset 579358
Tuloverovelat98177

Laskennallisten verosaamisten erittely 2018

Tuhatta euroa

1.1.2018Kirjattu tuloslaskelmaanHankitut tai myydyt liiketoimetKauden muutos, kirjattu omaan pääomaan31.12.2018
Verotappiot8 777-3 786004 991
Hyllypoistot1 1321 123002 254
Muut erät45311200565
Yhteensä10 362-2 552007 810

 

Laskennallisten verovelkojen erittely 2018

Tuhatta euroa

1.1.2018Kirjattu tuloslaskelmaanKurssierotHankitut tai myydyt liiketoimet31.12.2018
Hankintojen käyvän arvon kohdistuksista4 56917340-1234 660
Yhteensä4 56917340-1234 660

 

Laskennallisten verosaamisten erittely 2017

Tuhatta euroa

1.1.2017Kirjattu tuloslaskelmaanHankitut liiketoimetKauden muutos, kirjattu omaan pääomaan31.12.2017
Verotappiot *8 118659008 777
Hyllypoistot911 041001 132
Muut erät19525800453
Yhteensä8 4041 9580010 362

* Vuoden 2017 veroilmoituksen laadinnan yhteydessä Basware Oyj päätti siirtää tuotekehitysmenojen kuluksi kirjaamista verotuksessa tuleville vuosille. Vertailuvuoden liitetieto on oikaistu muutoksen seurauksena. Muutoksella ei ole vaikutusta laskennallisen verosaamisen kokonaismäärään tai taseen loppusummaan.  

Laskennallisten verovelkojen erittely 2017

Tuhatta euroa

1.1.2017Kirjattu tuloslaskelmaanKurssierotHankitut tai myydyt liiketoimet31.12.2017
Hankintojen käyvän arvon kohdistuksista4 885-207-10904 569
Muut väliaikaiset erot19-19000
Yhteensä4 904-226-10904 569

 

Konsernilla on käyttämättömistä verotappioista kirjattua laskennallista verosaamista 4 991 tuhatta euroa (8 777 tuhatta euroa), joista 1 928 tuhatta euroa vanhenee vuosien 2026-2028 aikana ja lopuilla ei ole vanhenemisaikaa. Sovelletun siirtohinnoitteluperiaatteen mukaisesti tytäryhtiöille kertyy verotettavaa tuloa, jota vastaan vahvistettuja tappioita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Laskennallista verosaamista ei ole kirjattu täysimääräisesti niiltä osin, kun arvioidaan tappioiden hyödyntämisen olevan epävarmaa. Konsernilla on yhteensä 6 362 tuhatta euroa käyttämättömiä verotappioita, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista. Konserni uudelleen arvioi laskennallisten verosaamisten määrää, mikäli odotukset verotettavan tuloksen kertymisestä muuttuu. 

Tilikauden 2017 viimeisellä neljänneksellä Belgia ja Yhdysvallat hyväksyivät uudet yhteisöverokannat vuodesta 2018 eteenpäin. Vuonna 2017 Basware määritti laskennalliset verovelat ja verosaamiset kyseisistä maista käyttäen hyväksyttyjä, alhaisempia yhteisöverokantoja. Yhteisöverokantojen laskulla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilikausien 2017 tai 2018 tuloslaskelman tuloveroihin.

 

 

9. Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos

Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
Tilikauden tulos-7 077-11 451
  
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl  
laimentamaton14 36814 357
laimennettu14 46114 407
  
Osakekohtainen tulos  
Laimentamaton, euroa-0,49-0,80
Laimennettu, euroa-0,49-0,79

 

 

 

10. Aineettomat hyödykkeet

Laadintaperiaatteet

Aineettomat hyödykkeet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Aineettoman käyttöomaisuushyödykkeen hankintaan liittyvät julkiset avustukset vähennetään hyödykkeen hankintamenosta ja kirjataan tuloslaskelmaan pienentämään hyödykkeestä kirjattavia poistoja. Poistot määritellään tasapoistoina taloudelliselle vaikutusajalle. Aineettomien hyödykkeiden odotetut taloudelliset vaikutusajat ovat 3–10 vuotta. Taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan tilikauden lopussa ja oikaistaan tarvittaessa. 

Liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut asiakkuudet ja teknologia arvostetaan hankinnan yhteydessä käypään arvoon ja ne poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Aineettomat hyödykkeet 2018

Tuhatta euroa

KehittämismenotAineettomat oikeudet *,**Muut aineettomat menotKeskeneräiset hankinnat *Yhteensä
Hankintameno 1.149 21146 3981 10112 359109 069
Muuntoerot (+/-)-7105-1114100
Lisäykset227813-9 71210 751
Vähennykset-4 507-36--1 675-6 218
Siirrot erien välillä6 413---6 4130
Hankintameno 31.1251 33847 2781 09013 995113 701
     
Kertyneet poistot 1.1-27 685-31 775-5680-60 029
Muuntoerot (+/-)92112-42
Muut1 33525--1 360
Tilikauden poisto-5 611-4 223-143--9 977
Kertyneet poistot 31.12-31 953-35 952-6990-68 604
     
Kirjanpitoarvo 31.12.201819 38511 32739113 99545 097


Aineettomat hyödykkeet 2017

Tuhatta euroa

KehittämismenotAineettomat oikeudet *,**Muut aineettomat menotKeskeneräiset hankinnat *Yhteensä
Hankintameno 1.130 00545 7541 00522 29799 061
Muuntoerot (+/-)-68-1 238-69--1 375
Lisäykset2 0052 1323317 33811 806
Vähennykset-110--166--276
Siirrot erien välillä17 379-250--17 276-147
Hankintameno 31.1249 21146 3981 10112 359109 069
     
Kertyneet poistot 1.1-23 006-28 187-5430-51 736
Muuntoerot (+/-)6856135-664
Vähennysten kertyneet poistot-5120874-231
Tilikauden poisto-4 696-4 357-135--9 188
Kertyneet poistot 31.12-27 685-31 775-5680-60 029
     
Kirjanpitoarvo 31.12.201721 52614 62353312 35949 040

Liikearvo esitetään liitetiedossa 3.

 

 

11. Aineelliset hyödykkeet

Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Taloudelliset vaikutusajat aineellisille hyödykkeille ovat 3–10 vuotta. Omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisten hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja –tappiot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Myyntivoitto tai -tappio määritetään myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintahinnan erotuksena.

Aineelliset hyödykkeet 2018

Tuhatta euroa

Koneet ja kalustoKoneet ja kalusto, rahoitusleasingMuut aineelliset hyödykkeetYhteensä
Hankintameno 1.112 32812713312 588
Muuntoerot (+/-)-191--18
Lisäykset169-13182
Vähennykset-1 137-40--1 177
Hankintameno 31.1211 3418814511 575
    
Kertyneet poistot 1.1-11 170-1270-11 297
Muuntoerot (+/-)19-1-18
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot1 11040-1 149
Tilikauden poisto-652---652
Kertyneet poistot 31.12-10 695-880-10 783
    
Kirjanpitoarvo 31.12.20186460145792

 

Aineelliset hyödykkeet 2017

Tuhatta euroa

Koneet ja kalustoKoneet ja kalusto, rahoitusleasingMuut aineelliset hyödykkeetYhteensä
Hankintameno 1.111 90313013312 166
Muuntoerot (+/-)-204-3--207
Lisäykset691 - -691
Vähennykset-108- --108
Uudelleenluokittelu46--46
Hankintameno 31.1212 32812713312 588
    
Kertyneet poistot 1.1-10 451-1300-10 581
Muuntoerot (+/-)1573160
Muut-8-8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot5252
Tilikauden poisto-920-920
Kertyneet poistot 31.12-11 170-1270-11 297
    
Kirjanpitoarvo 31.12.20171 15801331 291

 

 

12. Koko yhteisöä koskevat tiedot

Koko yhteisöä koskevista tiedoista esitetään varat varojen sijainnin mukaan.

Alla esitetyt pitkäaikaiset varat koostuvat pääosin liikearvosta, aineettomista hyödykkeistä ja muista saamisista.

Pitkäaikaiset varat varojen sijainnin mukaan

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Amerikka32 21831 912
Eurooppa40 95843 049
Pohjoismaat54 62272 185
APAC2 1761 403
Yhteensä129 973148 548

 

Liikevaihdon jakauma asiakkaan sijainnin mukaan on esitetty liitetiedossa 2.

Baswarella ei ole asiakkaita, joiden osuus konsernin myynnistä ylittäisi 10 % koko liikevaihdosta.

 

 

13. Osuudet yhteisyrityksissä

Laadintaperiaatteet

Basware on yhdistellyt osuutensa Arrowgrass Capital Partners LLP:n kanssa perustamasta yhteisyrityksestä pääomaosuusmenetelmällä. Baswaren osuus yhteisyrityksestä (50 %) esitetään erillisenä rivinä konsernin laajassa tuloslaskelmassa ja konsernitaseessa.

Vuoden 2018 aikana Basware alaskirjasi osuutensa Clear Funding Limited -yhteisyrityksessä. Alaskirjauksen vaikutus tilikauden 2018 tulokseen oli -153 tuhatta euroa. Konserni ei odota kirjaavansa tuottoja yhteisyrityksestä tulevina vuosina.             

Yhteisyrityksestä alla esitetty taloudellinen informaatio perustuu Clear Funding Limited:n vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Osuudet yhteisyrityksissä

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Pitkäaikaiset varat05
Lyhytaikaiset varat0201
  
Pitkäaikaiset velat0854
Lyhytaikaiset velat0110
  
Liikevaihto00
Tilikauden tulos760-2 097

 

Yhteisyritykset 31.12.2018

NimiPääasiallinen toimipaikkaOmistusosuus (%)
Clear Funding LimitedLontoo, Iso-Britannia50

 

 

 

14. Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat sisältävät listaamattomien yritysten osakkeet ja ne on arvostettu hankintamenoon.

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Myytävissä olevat rahoitusvarat3838
Yhteensä3838


 

 

15. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Laadintaperiaatteet - Odotettavissa olevat luottotappiot myyntisaamisista 

Vuoden 2018 alusta konserni otti käyttöön IFRS 9 standardin. Standardin käyttöönotto vaikutti myyntisaamisten luottotappiovarauksen määrittämiseen. Konserni kirjaa odotettavissa olevia luottotappioita (Expected Credit Losses, ECL) varten tappiota koskevan vähennyserän myyntisaamisten osalta IFRS 9:n mukaisesti. Myyntisaamisiin liittyvät tappiota koskevat vähennyserät arvostetaan aina määrään, joka vastaa koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita. Konserni käyttää myyntisaamisten odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen varausmatriisia. Varausmatriisi perustuu aiemmin toteutuneisiin havainnoituihin laiminlyöntiasteisiin myyntisaamisten odotettavissa olevana voimassaoloaikana ja sitä oikaistaan tulevaisuuteen suuntautuvilla arvioilla. Aiemmin toteutuneet, havainnoidut laiminlyöntiasteet päivitetään ja tulevaisuuteen suuntatutuvien arvioiden muutokset analysoidaan jokaisena raportointipäivänä. Myyntisaamisiin sisältyvästä arvonlisäveron osuudesta ei ole kirjattu odotettavissa olevia luottotappioita.

Tappiota koskeva vähennyserä odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyen esitetään taseessa saamisen määrää pienentävänä eränä. Tuloslaskelmassa ECL (tai sen peruuttaminen) esitetään arvonalentumisvoittona tai -tappiona liiketoiminnan muiden kulujen ryhmässä.

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017 Oikaistu1.1.2017 Oikaistu
Pitkäaikaiset saamiset   
Sopimusvarat1 0522 4502 474
Aktivoidut sopimuksista aiheutuneet kulut3 2652 5851 577
Muut pitkäaikaiset saamiset7901 0321 011
Yhteensä5 1076 0675 062
   
Lyhytaikaiset saamiset   
Myyntisaamiset24 99224 53424 638
Sopimusvarat2 2983 4462 964
Aktivoidut sopimuksista aiheutuneet kulut2 4291 6041 474
Muut saamiset6 8595 2774 769
Yhteensä36 57934 86033 845

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 22 ja sopimusvarojen määrittely on esitetty liitetiedossa 2.

Laadintaperiaatteet - Sopimuksista aiheutuneet kulut

Asiakassopimusten hankinnasta aiheutuneet kulut sisältäen myynnin komissiot pitkäaikaisista palvelusopimuksista kirjataan edellytysten täyttyessä taseeseen. Komissiot jaksotetaan tuloslaskelmaan sopimuskaudelle, jolloin palvelut luovutetaan ja vastaava myynti tuloutetaan. 

Alla olevassa taulukossa on eritelty aktivoiduissa myyntikomissioissa tilikauden aikana tapahtuneet muutokset:

Sopimuksista aiheutuneet kulut

Tuhatta euroa 

20182017
Aktivoidut myyntikomissiot 1.14 1893 051
Aktivoinnit tilikauden aikana3 5492 417
Kirjattu kuluksi tilikauden aikana-1 821-1 279
Muut vähennykset*-2220
Taseen aktivoidut myyntikomissiot 31.125 6954 189

* Talousohjauksen (FPS) ja maksuliikenteen (Banking) liiketoimintakauppaan liittyvät myyntikomissiot

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappiovaraus

Tuhatta euroa

2018ArvonalentumisetNetto 20182017ArvonalentumisetNetto 2017
Erääntymättömät16 195-716 18816 565016 565
Erääntyneet      
1-180 päivää7 879-707 8097 89107 891
181-360 päivää1 119-250869404-300104
Yli 360 päivää703-577126247-274-27
Yhteensä25 896-90424 99225 108-57424 534

 

Myyntisaamisten määrää pienentävän luottotappiovarauksen lisäksi konserni on kirjannut noin 418 tuhannen euron varauksen taseen lyhytaikaisten velkojen ryhmään myyntisaamisiin liittyviin eriin.

Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikertymiä. Tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Luottoriskinhallintaperiaatteet on esitetty liitetiedossa 18.

 

 

16. Rahavarat

Laadintaperiaatteet

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvonmuutosten riski on vähäinen. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.

Rahat ja pankkisaamiset

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Rahat ja pankkisaamiset40 74720 683
Yhteensä40 74720 683

 

 

 

17. Etuuspohjaiset järjestelyt

Laadintaperiaatteet

Tämän etuuden laskelmat laaditaan samoin periaattein kuin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen laskelmat. Etuuspohjaiset järjestelyt altistavat konsernin vakuutusmatemaattisille riskeille, kuten palkkariski, korkoriski ja odotettavissa olevaan elinikään liittyvä riski. Järjestely on rahastoimaton. 

Konsernilla on Intian tytäryhtiön työntekijöille sitouttamiseen liittyvä palkkiojärjestelmä, missä työntekijälle maksetaan viiden palveluvuoden jälkeen etuus, mikäli työntekijän työsuhde päättyy. 

Etuuspohjaiset järjestelyt

Tuhatta euroa

20182017
Tasearvo 1.1. 434506
Tuloslaskelman erät  
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 64102
Korkokulu (+) / -tuotto (-) 3133
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-18-31
Muut laajan tuloksen erät  
Vakuutusmatemaattiset tappiot (+) / voitot (-) -57-155
Muut muutokset  
Maksetut etuudet -127-22
Tasearvo 31.12.
327433
  
Merkittävimmät vakuutusmatemaattiset oletukset  
Diskonttauskorko (%)7,6 %7,5 %
Palkkojen kasvu (%)7,0 %9,0 %

Heinäkuussa 2018 Basware ilmoitti skannauspalvelujen ulkoistamisesta Xeroxille. Sopimus astui voimaan lokakuun alussa ja sen myötä 387 Baswaren työntekijää siirtyi Xeroxille vuoden 2018 viimeisen kvartaalin aikana. Työntekijöiden siirtymisen yhteydessä Basware maksoi osuutensa siirtyneisiin työntekijöihin liittyvästä etuuspohjaisen järjestelyn velasta. 

 

 

18. Rahoitusriskien hallinta

Laadintaperiaatteet

Yhtiön kansainvälisessä liiketoiminnassa syntyy tavanomaisia rahoitusriskejä. Näiden riskien hallinta ja vaikutusten seuranta sekä merkittävien riskien rajaaminen on määritelty riskienhallintapolitiikassa. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiölle riittävä rahoituksen saanti sekä valuutta- ja korkoriskin suojaaminen kustannustehokkaasti. Riskienhallinta on keskitetty konsernin rahoitusosastolle.

Valuuttariski

Vertailukelpoisin valuuttakurssein Baswaren orgaaninen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia (1,5 %) vuonna 2018. Konsernin päävaluutta on euro, joka edusti liikevaihdosta noin 53 (noin 55 %) prosenttia vuonna 2018. Baswarella on liiketoimintaa euroalueen lisäksi useilla alueilla, joista suurimmat ovat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi sekä Norja. Lisäksi Baswarella on sisäisiä toimintoja Intiassa ja Romaniassa.

Tytäryhtiöiden myyntitulot kertyvät pääosin paikallisissa valuutoissa eikä tältä osin aiheuta konsernissa merkittävää valuuttakurssiriskiä. Investoinnit ja ostot tapahtuvat sekä euroissa että ulkomaisissa valuutoissa. Valuuttakurssiriskipositio ei-euromääräisistä kuluista on arvioitu huomattavaksi ja osa tulevista sitoutuneista hankinnoista on suojattu. Valuuttakurssiriski syntyy pääasiassa ulkomaisista hankinnoista (transaktioriski), nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryrityksiin (muuntoero) sekä taseen valuuttamääräisistä eroista. Lisäksi konserni altistuu valuuttariskille sisäisen kaupan kautta.

Tilikauden aikana yhtiö suojasi merkittävimmät ulkomaiset valuuttavirrat. Valuuttamääräisiä rahavirtoja suojatakseen ja suojauslaskentaa sovellettaessa yhtiö käyttää pääasiassa valuuttatermiinejä, mikä takaa suojauskohteen ja suojausinstrumentin välille taloudellisen suhteen ja täyden tehokkuuden, sillä näiden käyvät arvot liikkuvat vastakkaisiin suuntiin alla olevasta riskistä johtuen. Suojattavat positiot koostuvat seuraavien 12 kuukauden ajalle ennustettuihin sopimusperusteisiin kassavirtoihin. Tilikauden 2018 aikana yhtiö ei ole käyttänyt johdannaisia suojatakseen ei-euro määräisiä tytäryhtiöihin tehtyjä nettosijoituksia. Johdannaisinstrumenttien ja suojauslaskennan laadintaperiaatteet esitetään liitetiedossa 22.

Alla oleva taulukko esittää valuuttajohdannaisten käyvät arvot vuoden lopussa, jotka ovat mukana laajan tuloksen erissä.           

Valuuttajohdannaiset 2018 ja 2017

Tuhatta euroa

20182017
NimellisarvoPositiivinen käypä arvoNegatiivinen käypä arvoNettoNimellisarvoPositiivinen käypä arvoNegatiivinen käypä arvoNetto
Valuuttajohdannaiset13 977266-26240----


IFRS 7:n edellyttämällä tavalla laskettu herkkyysanalyysi valuuttariskistä olisi tuonut tilinpäätöstilanteessa -/+ 0,7 miljoonan euron (0,3 miljoonaa euroa) tulosvaikutuksen ennen veroja, jos valuuttakurssimuutos euroon nähden olisi ollut +/- 5 prosenttiyksikköä. Muiden muuttujien oletetaan pysyvän samoina. Laskennassa ovat mukana taseen valuuttamääräiset ostovelat, myyntisaamiset ja sisäiset lainat tytäryrityksille.

Valuuttamääräisten nettosijoituslainojen sekä valuuttasuojausten herkkyysanalyysi valuuttariskistä olisi tuonut -/+ 0,9 miljoonan euron (0,6 miljoonaa euroa) vaikutuksen muun laajan tuloksen eriin 31.12.2018 tilanteessa. Muiden muuttujien oletetaan pysyvän samoina.

 

TuloslaskelmaLaajan tulotuksen erät
20185 %-5 %5 %-5 %
EUR/USD-337337-275275
EUR/GBP-251251-131131
EUR/SEK -22 22   0   0
EUR/NOK  -5  5   0   0
EUR/INR   4 -4-226226
EUR/RON -30 30-240240
Muut valuutat -49 49 -22 22
-691691-893893
    
20175 %-5 %5 %-5 %
EUR/USD-225225-350350
EUR/GBP-121121-186186
EUR/SEK 52-52   0   0
EUR/NOK 34-34   0   0
EUR/INR-25 25   0   0
EUR/RON 23-23  -7   7
Muut valuutat-13 13 -53 53
-276276-596596

 

Tehokkaan osuuden käyvän arvon muutokset valuuttajohdannaisissa on kirjattu laajan tuloksen eriin. Suojauksien tehoton osuus kirjataan tuloslaskelman kautta rahoituskuluksi.

Ulkomaisen valuutan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi raportointikauden päättymispäivän kurssiin ovat seuraavat:

Nimellisarvot 2018

Tuhatta euroa

USDAUDGBPSEKDKKNOKRONINR
Pitkäaikaiset varat29 5115356411 2481595091421 579
Lyhytaikaiset varat        
Rahavarat2 617697 1 6644243 2291 234312
Myyntisaamiset ja muut saamiset7 1871 5792 4241 9088111 352314354
Lyhytaikaiset velat        
Korottomat velat7 9681 2623 3831 4437661 717626747

 

Nimellisarvot 2017

Tuhatta euroa

USDAUDGBPSEKDKKNOKRONINR
Pitkäaikaiset varat28 5904331 8871 194170759198395
Lyhytaikaiset varat        
Rahavarat1 997169667430208950677479
Myyntisaamiset ja muut saamiset5 5729942 9141 9809181 247360458
Lyhytaikaiset velat        
Korottomat velat5 8028573 3901 1627481 1687271 407

 

Korkoriski

Riskienhallinnan tavoitteena korkoriskin osalta on pienentää korkojen muutoksista aiheutuvaa vaikutusta yhtiön tulokseen. Markkinakorkojen muutoksilla on vaikutusta konsernin lainaportfolion korkoihin sekä korollisiin saamisiin ja velkoihin.   

Yhtiö altistuu lainasalkun kautta rahavirran korkoriskille, joka syntyy vaihtuvakorkoisista lainoista. Korkoriskin hallinnassa ja hajautuksessa on käytetty kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia lainoja. Lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus soveltaa suojaavien korkoinstrumenttien käyttöä. Päättyneellä tilikaudella yhtiö ei ole käyttänyt johdannaisia korkoriskin suojaamiseen.

Yhtiöllä oli 31.12.2018 lainaa yhteensä 57,2 miljoonaa euroa (49,3 miljoonaa euroa), josta vaihtuvakorkoista 40,3 miljoonaa euroa. Tilinpäätöshetkellä kaikki lainat ovat olleet euro määräisiä. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti oli 3,17 (2,85) prosenttia ja voimassaoloaika 2,2 vuotta.  

IFRS 7 standardin herkkyysanalyysilaskennan mukaisesti yhden prosenttiyksikön nousu tai lasku olisi vaikuttanut konsernin tulokseen ennen veroja -0,3/+0,0 miljoonaa euroa (-/+0,4 miljoonaa euroa) johtuen lainojen korkovirtojen muutoksista. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä korollisia varoja tai sijoituksia, jotka altistuisivat markkinakorkojen vaihtelulle.

Alla oleva taulukko esittää herkkyysanalyysin vaikutuksen korkokuluihin.

Muutos korkokuluissa

Tuhatta euroa

20182017
1 %-1 %1 %-1 %
Vaihtuvakorkoiset lainat-285,90-431,6431,6

 

Likviditeetti ja jälleenrahoitusriski

Likviditeettiriskiä pyritään pienentämään varmistamalla pitkäaikaisen rahoituksen saatavuus ja säilyttämällä riittävät kassavarat. Jälleenrahoitusriskiä on pienennetty käyttämällä eri rahoituslähteitä ja hajauttamalla lainojen erääntymisaikaa. Yhtiö ylläpitää riittävät likvidit varat konsernin keskitetyn kassanhallinnan ja maksuliikenteen sekä rahoituslimiittisopimusten avulla. 

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli käyttämätön 10 miljoonan euron luottolimitti. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä yhtiö osallistui vakuudelliseen ryhmäjoukkovelkakirjalainaan, josta Baswaren osuus on 10 miljoonan euroa. Laina on kiinteäkorkoinen ja maturiteetti on viisi vuotta.

Alla on esitetty muutokset yhtiön lainoissa tilikauden aikana.

Muutokset yhtiön lainoissa 2018

Tuhatta euroa

2017Kassavirta (+/-)Ei-kassavirta (+/-)2018
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta47 286 -17 09630 190
Joukkovelkakirjalainat 9 992-659 927
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta1 996-1 99617 09617 096
Yhteensä49 282  57 213

 

Konsernin maksuvalmius säilyi tilikauden aikana hyvänä. Cloud-liiketoimintaan siirtyminen edellyttää investointeja. Yhtiön kyky varmistaa rahoitus tähän transformaatioon voi vaikuttaa strategian toteuttamiseen. Seuraava taulukko esittää sopimuksiin perustuvien velkojen maturiteettijakaumaa. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät lainojen korot sekä pääoman takaisinmaksut.

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 2018

Tuhatta euroa

TasearvoRahavirta0-6kk6kk-1v1-5 vuotta
Korolliset velat57 21362 2244 61914 69342 912
Valuuttajohdannaiset24024015287 0
Ostovelat ja muut velat12 47812 47812 47800
Yhteensä69 93174 94217 24914 78042 912

 

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 2017

Tuhatta euroa

TasearvoRahavirta0-6kk6kk-1v1-5 vuotta
Korolliset velat49 28253 5051 7091 70850 088
Valuuttajohdannaiset     
Ostovelat ja muut velat12 53212 53211 8626700
Yhteensä61 81466 03713 5712 37850 088

Luottoriskit

Konsernin myyntisaamiset hajaantuvat laajalle asiakaskunnalle eivätkä sisällä merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Myyntisaataviin liittyviä luottopäätöksiä seurataan ja valvotaan keskitetysti konsernihallinnossa. Konserni ei ole käyttänyt luottovakuutuksia myyntisaamisten turvaamiseksi.

Tilikauden aikana kirjatut arvonalentumiset sekä myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 15.

Pääoman hallinta

Pääomana hallinnoidaan konsernitaseen osoittamaa omaa pääomaa. Yhtiön pääoman hallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuus (going concern) sekä osakkeenomistajien sijoitusten arvon nousu.

Pääomarakennetta voidaan hallita päätöksillä, jotka koskevat mm. osingonjakoa, omien osakkeiden hankkimista yhtiölle ja osakeanteja. Yhtiökokouksen päätökset ja hallitukselle antamat valtuutukset esitetään toimintakertomuksessa. Lisätietoja osakkeesta ja osakeannista esitetään kohdassa Osake ja osakkeenomistajat.

Yhtiö seuraa aktiivisesti toteutuneita rahoituskovenantteja osana sen liiketoiminta- ja strategiasuunnitelmaa. Varmistaakseen riittävän liikkumavaran suhteessa kovenanttien kynnys- ja maksimiarvoihin konserni ennakoi tulevia tilanteita ja raportoi johdolle rahoitus- ja riskipositiot. Rahoituskovenantteja ei rikottu 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella.

Yhtiön tavoitteena on edelleen ylläpitää vahva omavaraisuusaste ja maltillinen nettovelkaantumisaste, vaikka yhtiö käyttää ulkoista rahoitusta. Yhtiön omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 51,3 prosenttia (54,8 %) ja nettovelkaantumisaste on 14,9 prosenttia (24,7 %).

 

 

19. Oma pääoma

Laadintaperiaatteet

Menot, jotka liittyvät oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlaskuun tai hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyksenä. Omien osakkeiden hankinta ja luovutus esitetään oman pääoman oikaisuina.

Oma pääoma 2018

Tuhatta euroa

OsakepääomaYlikurssirahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoMuut rahastotOmat osakkeetYhteensä
1.1.20183 5281 187111 132592-842115 597
Omien osakkeiden vähennys  -204 2040
Tapahtumat, joihin ei liity muutosta osakkeiden määrässä / Rahavirran suojaukset   240 240
31.12.20183 5281 187110 928832-638115 837

 

Oma pääoma 2017

Tuhatta euroa

OsakepääomaYlikurssirahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoMuut rahastotOmat osakkeetYhteensä
1.1.20173 5281 187111 334540-1 044115 545
Osakeanti     0
Omien osakkeiden vähennys  -202 2020
Tapahtumat, joihin ei liity muutosta osakkeiden määrässä   52 52
31.12.20173 5281 187111 132592-842115 597

 

Osakkeiden lukumäärä 2018

20182017
Ulkona olevat osakkeet 1.1.14 359 70314 343 314
Kannustinjärjestelmä (-)10 77316 389
Ulkona olevat osakkeet 31.12.14 370 47614 359 703
  
Omat osakkeet 1.1.42 23358 622
Kannustinjärjestelmä (-)10 77316 389
Omat osakkeet 31.12.31 46042 233

 

Muut rahastot

Muut rahastot sisältävät käyvän arvon rahaston, joka sisältää Analyste kaupan osakkeiden arvon nousun kaupan julkistus- ja toteutusajankohtien välillä vuonna 2006.

Omat osakkeet 

Omat osakkeet rahasto sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. 

Osingot

Baswaren hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 ei makseta osinkoa (2017: 0 euroa per osake). Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

 

 

 20. Ostovelat ja muut velat

Ostovelat ja muut velat

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Pitkäaikaiset ostovelat ja muut velat  
Sopimusvelat2 4582 374
Muut velat1001 693
Pitkäaikaiset ostovelat ja muut velat yhteensä2 5584 068
  
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat  
Ostovelat8 3548 284
Sopimusvelat11 85210 656
Muut velat19 68623 125
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat yhteensä39 89342 065

Siirtovelat sisältää jaksotettuja henkilöstökuluja 13 057 tuhatta euroa (16 064 tuhatta euroa). 

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 22 ja sopimusvelkojen määrittely liitetiedossa 2.

 

 

21. Varaukset

Laadintaperiaatteet

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva lakisääteinen tai muuten velvoittava sitoumus, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköinen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varaukset kirjataan velaksi taseeseen. Varauksena kirjattava määrä vastaa parasta arviota menoista, joita velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointi-kauden päättymispäivänä.  Mikäli rahan aika-arvon vaikutus on olennainen, varaukset diskontataan.

Uudelleenjärjestelyvaraus

Tuhatta euroa

20182017
Kirjanpitoarvo 1.1.9285 072
Lisäykset1 1160
Vähennykset-1 846-4 144
Kirjanpitoarvo 31.12.198928

 

Basware tiedotti 24.5.2018 siirtyvänsä toimintokohtaiseen organisaatioon ja uusi organisaatiorakenne tuli voimaan 1.6.2018 alkaen. Muutos piti sisällään myös henkilöstövähennyksiä koskien maailmanlaajuisesti noin kolmeakymmentä työntekijää.

Tilikaudella 2017 konserni kävi läpi tehostamisohjelman toimintansa virtaviivaistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet pitivät sisällään myös henkilöstövähennyksiä ja ne koskivat 130 työntekijää maailmanlaajuisesti. 

Henkilöstövähennyksiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut työntekijöiden kanssa on viety läpi kunkin maan voimassa olevan lainsäädännön ja aikataulun mukaisesti.

 

 

22. Rahoitusvarat ja -velat

Laadintaperiaatteet

Rahoitusinstrumentti on mikä tahansa sopimus, joka synnyttää yhdelle yhteisölle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin.

Rahoitusvarat

Basware konserni luokittelee rahoitusvarat alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä seuraaviin ryhmiin:

 • jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvaroihin
 • käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin rahoitusvaroihin
 • käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusvaroihin

Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:

 • tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi ja
 • rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.

Rahoitusvaroihin kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, jos 

 • tavoitteena on kerätä sopimukseen perustuvia rahavirtoja myymällä rahoitusvaroja ja
 • rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.

Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ellei sitä arvosteta jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. Konserni voi tehdä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamattoman valinnan, jonka mukaan tietyt sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, jotka eivät ole kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä, käsitellään siten, että käyvän arvon myöhemmät muutokset esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Tämä valinta tehdään sijoituskohtaisesti.

Konsernin omistamat rahoitusvarat koostuvat seuraavista eristä:

 • Pitkäaikaiset rahoitusvarat
 • Pitkäaikaiset muut saamiset
 • Lyhytaikaiset muut saamiset
 • Rahavarat

Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Rahoitusvarat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Mikäli rahoitusvarat on tarkoitus pitää alle 12 kuukauden ajan, ne esitetään lyhytaikaisina varoina.

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä, joka on päivä, jolloin konserni sitoutuu ostamaan tai myymään rahoitusinstrumentin. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.                                                     

Rahoitusvarojen arvonalentumiset

Myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Myyntisaamisten arvonalentumisperiaatteet esitetään liitetiedossa 15. Muiden rahoitusvarojen osalta arvonalentuminen kirjataan odotettavissa olevien luottotappioiden (Expected Credit Losses) perusteella. Sen lisäksi arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko objektiivista näyttöä rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvonalentumisesta.

Rahoitusvelat

Konsernin rahoitusvelat, jotka sisältävät osto- ja muut velat sekä rahoituslainat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.  Rahoitusvelat luokitellaan pitkäaikaisiksi veloiksi, silloin kun ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. Alle 12 kuukauden kuluessa erääntyvät velat luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi.             

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. Voitot ja tappiot käypään arvoon arvostamisesta käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Suojauslaskentaa aloitettaessa konserni dokumentoi suojaussuhteen, konsernin riskienhallinnan tavoitteet ja suojausstrategian. Rahavirran suojausten tehokas osuus arvostetaan käypään arvoon suojaussuhteen aikana ja kirjataan muihin laajan tuloksen eriin oman pääoman suojausrahastoon. Suojausinstrumentit kirjataan tuloslaskelmaan niiden erääntyessä. Suojausten tehoton osuus ja suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset kirjataan tulosvaikutteisesti.

                                                        

Rahoitusvarat ja -velat

Tuhatta euroa

Liitetiedot2018 Kirjanpitoarvo2018 Käypä arvo2017 Kirjanpito-arvo2017 Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat     
Noteeraamattomat osakesijoitukset1438383838
Muut saamiset147907901 4001 400
     
Lyhytaikaiset rahoitusvarat     
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1525 25125 25124 71624 716
Rahavarat1640 74740 74720 68320 683
     
Pitkäaikaiset rahoitusvelat     
Lainat, korollinen 40 11740 11747 28647 286
     
Lyhytaikaiset rahoitusvelat     
Lainat, korollinen 17 09617 0961 9961 996
Ostovelat ja muut velat2012 47812 47812 53212 532

 

Rahoitusvarojen ja -velkojen käypiä arvoja määritettäessä on käytetty seuraavia hintanoteerauksia, oletuksia ja arvostusmalleja.

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset rahoitusvarat koostuvat muiden saamisten lisäksi noteeraamattomista osakesijoituksista, jotka on arvostettu hankintamenoon vähennettyinä mahdollisilla arvonalentumisilla. Osakesijoitusten käypä arvo ei ole ollut määritettävissä luotettavasti, sillä noteeraamattomilla osakkeilla ei ole toimivia markkinoita. Rahoitusvara johdannaisinstrumenteista 240 tuhatta euroa on luokiteltu tasolle 2 ja noteeraamattomat osakesijoitukset, 38 tuhatta euroa, on luokiteltu tasolle 3 käyvän arvon hierarkiassa. 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumistappioilla.

Ostovelat, muut velat ja rahoituslainat

Kaikki pankkilainat ovat vaihtuvakorkoisia, minkä vuoksia niiden käyvän arvon katsotaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoa. Ostovelat ja muut velat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty liitetiedossa 18.

 

 

23. Tilintarkastus ja muut palvelut

Tilintarkastus ja muut palvelut

Tuhatta euroa

20182017
Tilintarkastus-259-216
Veroneuvonta00
Muut palvelut0-207
Tilintarkastus ja muut palvelut yhteensä-259-423

 

 

 

 24. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet ja vastuusitomukset 

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Omasta puolesta annetut vakuudet  
Yrityskiinnitys01200
Takaukset1106202
  
Tytär- ja muiden konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet  
Takaukset327100
  
Muut omat vastuut  
Leasingvastuut:  
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut943850
1-5 vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut981847
Yhteensä19241697
  
Muut vuokravastuut*:  
Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut69136424
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut1029811368
Yli 5 vuoden päästä erääntyvät vuokravastuut2800180
Yhteensä2001017973
  
Muut omat vastuut yhteensä2193419670
  
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä2336721172

*Arvonlisävero sisältyy ainoastaan autoleasing-vastuisiin. Vuokrasopimukset ovat tavanmukaisia vuokrasopimuksia. Leasingsopimukset ovat tavanmukaisia ja leasingsopimukset ovat tavanmukaisia leasingsopimuksia eikä niihin liity takaisinlunastusehtoja. Konserni ei ole antanut ulkopuolisten puolesta pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.

 

 

25. Lähipiiritapahtumat

Basware konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö (Basware Oyj), tytäryritykset, yhteisyritys Clear Funding Ltd sekä yhteisyrityksen toiminen omistaja Arrowgrass Capital Partners LLP. Baswaren lähipiiriin kuuluu lisäksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien emoyhtiön toimitusjohtaja sekä heidän läheiset perheenjäsenensä sekä kaikkien lähipiiriin kuuluvien määräysvallassa olevat yhteisöt. Baswaren tytäryhtiöt on esitetty liitetiedossa 26, johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kompensaatiot on esitetty liitetiedossa 5 ja tiedot yhteisyrityksestä on esitetty liitetiedossa 13.

Konsernin lähipiiriin kuuluville, pois lukien tytäryhtiöt, ei ole myönnetty lainoja eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.

Lähipiirilainat

Tuhatta euroa

31.12.201831.12.2017
Arrowgrass Master Fund LTD10 00010 000

Lainat lähipiiriltä sisältää Arrowgrass Master Fund LTD:n osuuden konsernin määräaikaislainasta, joka allekirjoitettiin syyskuussa 2017 ja jonka kokonaismäärä on 30 miljoonaa euroa. Muut lainoittajat ovat Nordea Bank AB, OP Yrityspankki Oyj ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen. Lainat lähipiiriltä on myönnetty markkinahintaan.

 

 

 26. Konserniyritykset

Konserniyritykset

KotipaikkaMaaKonsernin omistusosuus, %
Basware International OyEspooSuomi100
Basware GmbHDüsseldorfSaksa100
Basware ABTukholmaRuotsi100
Basware B.V.AmsterdamAlankomaat100
Basware A/SHerlevTanska100
Basware, Inc.DelawareYhdysvallat100
Basware SASPariisiRanska100
Basware ASOsloNorja100
Basware Pty LtdChatswoodAustraalia100
Basware SRLIasiRomania100
Basware India Private LimitedChandigarhIntia100
Basware Belgium NVAalstBelgia100
Basware Holdings Ltd.LontooIso-Britannia100
Basware UK Ltd.StaffordshireIso-Britannia100
Basware Shared Services Ltd.LontooIso-Britannia100
Basware Supplier Solutions Ltd.LontooIso-Britannia100
Procserve Solutions Ltd.LontooIso-Britannia100
Procserve Services Ltd.LontooIso-Britannia100
Basware Technology LLC*Fort MillYhdysvallat100

*Basware Technology LLC on fuusioitu Basware Inciin 1.10.2018

 

Ulkomaiset sivuliikkeet

Emoyhtiöllä on sivuliikkeet Intiassa, Chandigarhissa (rek. nro F03347) ja Venäjällä Moskovassa (rek. nro 16926.1).

Basware UK Ltd. ja Basware Holdings Ltd. -alakonsernit ovat hakeneet vapautusta paikallisten tilinpäätösten tilintarkastuksesta paikallisen lainsäädännön perusteella (Companies Act 2006, Section 479A).

Basware GmbH on hakenut vapautusta paikallisen tilinpäätöksen tilintarkastuksesta paikallisen lainsäädännön perusteella (§ 264 III HGB).

 

 

 

27. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tiedossa normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia.

Powered by Socool CMS.