Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittämistapaa on muutettu informatiivisemmaksi siirtämällä laadintaperiaatteet ja keskeiset arviot ja harkinnat kunkin liitetiedon yhteyteen.

Konsernin perustiedot

Basware on johtava verkkolaskutuksen sekä hankinnasta maksuun -ratkaisujen toimittaja. Konsernin emoyritys Basware Oyj on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka y-tunnus on 0592542-4 ja kotipaikka on Espoo. Basware Oyj:n (BAS1V) osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien. 

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi 30.1.2019. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä ovat saatavissa yhtiön sijoittajasivuilta www.basware.fi/sijoittajat tai emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Linnoitustie 2, 02601 Espoo.

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen laadintaperusteet

Basware Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan noudattaen 31.12.2018 voimassaolevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernin tilinpäätöstiedot esitetään euroina, joka on konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta, ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin ellei laatimisperiaatteissa ole toisin mainittu.

Tilinpäätöksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Basware on ottanut käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen). Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut edelleen liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud -liikevaihdon välillä. Tilinpäätöksessä esitetyt vuoden 2017 vertailuluvut on päivitetty niin, että ne sisältävät IFRS 15:een liittyvät muutokset ja liikevaihdon uudelleenjakamisen vaikutukset. IFRS 15:n takautuvan soveltamisen vaikutukset on esitetty tarkemmin osiossa 'uudet IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat sekä muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin'. Yhtiö on esittänyt kolmannen taseen 1.1.2017 IFRS 15 takautuvasta soveltamisesta johtuen. 

Vuoden 2018 aikana Basware on muuttanut taloudellisten tietojen esittämistapaa. Yhtiö on ottanut käyttöön toimintokohtaisen tuloslaskelman, joka esittää yhtiön myytyjä suoritteita vastaavat kulut, bruttokatteen ja toimintokohtaiset liiketoiminnan kulut.

Helmikuussa 2018 Basware saattoi päätökseen kahden liiketoiminnon, talousohjauksen (Financial Performance Planning) ja maksuliikenteen (Banking), myynnin. Verrattaessa konsernin vuoden 2018 lukuja vuoden 2017 lukuihin on tärkeää huomioida liiketoimintakauppojen vaikutus, sillä ne pienentävät konsernin liikevaihtoa ja heikentävät kannattavuutta. Myytyjen liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa ja suorat irrotetut kustannukset noin 7 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Uudet IFRS-standardit ja IFRIC-tulkinnat sekä muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin

Konserni on soveltanut 1.1.2018 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Olennaisimpien uusien ja uudistettujen standardien vaikutukset on kuvattu tarkemmin alla: 

 • Basware on ottanut täysin takautuvasti käyttöön IFRS 15 standardin Myyntituotot asiakassopimuksista 1.1.2018 alkaen (pakollinen soveltaminen). Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan ajan myötä lisenssituottoja lukuun ottamatta, jotka tuloutetaan tiettynä ajankohtana. Koska uusi standardi kuitenkin vaikuttaa vain pieneen osaan asiakassopimuksia, standardin vaikutus konsernin vuoden 2017 muutettuihin kokonaistuloihin ei ole olennainen, yhteensä -74 tuhatta euroa. Standardin käyttöönotto vaikuttaa kuitenkin liikevaihdon tulouttamiseen siten, että osa cloud-liikevaihdosta tuloutuu myöhemmin ja osa muu kuin cloud-liikevaihdosta aikaisemmin verrattuna aikaisempaan tuloutuskäytäntöön. Tästä johtuen vuoden 2017 IFRS 15-oikaistu cloud -liikevaihto on 1 667 tuhatta euroa alhaisempi ja muu kuin cloud-liikevaihto 1 596 tuhatta euroa korkeampi kuin raportoitu liikevaihto.

  Samanaikaisesti IFRS 15 standardiin liittyvien muutosten kanssa konserni on tarkentanut liikevaihdon jakoa cloud- ja muu kuin cloud liikevaihdon välillä. SaaS-palveluihin liittyvistä konsultointipalveluista saatu liikevaihto esitetään muutoksen myötä osana cloud-liikevaihtoa. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin kokonaisliikevaihtoon, mutta muutoksen johdosta 2 830 tuhatta euroa muusta kuin cloud-liikevaihdosta on kirjattu cloud-liikevaihtoon. 

  IFRS 15 standardin ja liikevaihdon allokointiin tehtyjen muutosten yhteenlaskettu vaikutus vuoden 2017 liikevaihtoon konsernitasolla on -74 tuhatta euroa. Cloud-liikevaihto kasvoi 1 163 tuhatta euroa ja muu kuin cloud -liikevaihto laski 1 236 tuhatta euroa, lisäten hieman cloud-liikevaihdon osuutta konsernin vuoden 2017 kokonaistuloista. 
                                                                                                 
  IFRS 15 standardiin liittyvät oikaisut kasvattivat konsernin pitkäaikaisia varoja 31.12.2017 2 082 tuhannella eurolla, lyhytaikaisia varoja 1 181 tuhannella eurolla, pitkäaikaisia velkoja 2 374 tuhannella eurolla ja lyhytaikaisia velkoja 3 525 tuhannella eurolla ja vähensivät omaa pääomaa 2 636 tuhannella eurolla. IFRS 15:n edellyttämillä oikaisuilla ei ollut olennaista vaikutusta laimentamattomaan tai laimennettuun osakekohtaiseen tulokseen eikä niillä ollut vaikutusta rahavirtoihin. 
 • Muutos: IFRS 2 Osakeperusteiset maksut.  Muutos käsittelee palkkiojärjestelmiä, joissa on ns. ”net settlement feature” ennakkoverovelvoitteiden kattamiseksi ja työnantajalla on kyseisessä maassa velvollisuus toimittaa osakepalkkiojärjestelmästä saadun edun arvosta ennakonpidätys. Alkaen vuoden 2018 alusta IFRS 2 mukainen työsuhdekulu kirjataan perustuen siihen, että koko järjestelmä olisi omana pääoma maksettava järjestely. Käyttöönoton vaikutukset on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedossa 5 ja oman pääoman muutoslaskelmassa. 
 • IFRS 9 Rahoitusinstrumentit: IFRS 9 korvasi aikaisemman IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. Standardi sisältää uudet säännökset koskien rahoitusinstrumenttien luokittelua, arvostusta, arvonalentumista ja suojauslaskentaa. Konserni on päivittänyt rahoitusvarojen ja-velkojien luokittelun. Luokittelulla ei ollut vaikutusta arvioihin. Alla oleva taulukko havainnollistaa rahoitusvarojen ja –velkojen luokittelua IAS 39:n ja IFRS 9:n mukaan. IFRS 9:n pääasiallinen vaikutus liittyy odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaamisen ajankohtaan. Konserni ei soveltanut standardia takautuvasti. Vaikutukset konsernin omaan pääomaan on esitetty konsernin oman pääoman muutoslaskelmassa.