Oman pääoman tuotto (ROE), %
(Voitto tai tappio ennen veroja - verot) x 100


Oma pääoma (keskiarvo) 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
(Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100


Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Nettovelkaantumisaste, %
(Korolliset rahoitusvelat - korolliset rahoitusvarat) x 100


Oma pääoma

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma x 100


Taseen loppusumma - saadut ennakot

Osakekohtainen tulos
Tilikauden tulos


Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita ja oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Oma pääoma per osake
Oma pääoma


Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä – omat osakkeet

Osinko per osake 
Kokonaisosinko


Tilikauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu määrä – omat osakkeet

Osinko/tulos % 
Osakekohtainen osinko x 100


Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto, %
Osakekohtainen osinko x 100


Osakeantioikaistu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 
Osakeantioikaisstu tilikauden viimeisen kauppapäivän kurssi


Tulos per osake

Oikaistu EBITDA

EBITDA - yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyvät oikaisut, arvonalentumistappiot ja oikeudenkäyntikustannukset ja korvausmaksut.

Liikevoitto

Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut vaihto-omaisuuden muutoksella oikaistuna, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelman erät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muutoin ne on kirjattu rahoituseriin.

Oikaistu liikevoitto (oikaistu EBIT) 

Lasketaan liiketuloksesta ilman yhteistyömaksuihin, yritysostoihin ja -myynteihin, uudelleenjärjestelyihin ja tehostamiseen liittyviä oikaisuja, arvonalentumistappioita, oikeudenkäyntikustannuksia ja korvausmaksuja.

Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin

Kokonaisinvestoinnit pysyviin vastaaviin, mukaan luettuina yritysostot ja taseeseen aktivoidut tuotekehityskustannukset.